Buget

Instrumente şi mecanisme de luare a deciziilor în cadrul CBTM

Elaborarea CBTM este un proces participativ şi necesită instrumente şi mecanisme adecvate de luare a deciziilor, precum şi de conlucrare eficientă între autorităţile publice în cadrul Guvernului.

Comitetul interministerial pentru planificarea strategică

Comitetul interministerial pentru planificarea strategică este un organ funcţional de competenţă generală, instituit în scopul coordonării procesului de planificare strategică, desfăşurat de Guvern.

Comitetul este condus de Prim-Ministru şi include membri ai Guvernului şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat. Componenţa nominală şi regulamentul comitetului se aprobă de către Guvern.

Funcţia de bază a comitetului în procesul CBTM este de a stabili priorităţile de politică pentru ciclul bugetar respectiv şi de a monitoriza activitatea Grupului coordonator pentru elaborarea CBTM.

Grupul Coordonator pentru elaborarea CBTM

Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM (în continuare – Grupul coordonator CBTM) este un organ consultativ al Guvernului, fără statut de persoană juridică, instituit în scopul elaborării CBTM într-un cadru transparent şi participativ, precum şi pentru asigurarea coordonării şi consultării obiectivelor politicii bugetar-fiscale şi a altor elemente ale CBTM.

Grupul coordonator CBTM este condus de către Ministrul Finanţelor şi include conducători şi reprezentanţi ai diferitor autorităţi publice, precum şi ai partenerilor sociali. Componenţa nominală şi regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Grupului coordonator CBTM se aprobă de Guvern.

În procesul CBTM, Grupul coordonator CBTM exercită următoarele funcţii de bază:

  • Coordonează şi monitorizează implementarea activităţilor pentru elaborarea CBTM;
  • Asigură examinarea politicii bugetar-fiscale şi a prognozelor CBTM prin prisma respectării principiilor şi regulilor bugetar-fiscale;
  • Determină priorităţile de cheltuieli în contextul CBTM, în conformitate cu documentele de planificare strategică de nivel naţional şi sectorial, şi asigură corelarea acestora cu cadrul disponibil de resurse;
  • Asigură conlucrarea şi dialogul permanent cu Comitetul interministerial pentru planificarea strategică.

Pentru realizarea funcţiilor, Grupul coordonator CBTM instituie grupuri de lucru pentru elaborarea CBTM şi stabileşte sarcinile acestora, precum şi monitorizează activitatea grupurilor de lucru.

Grupurile de lucru

Pentru a facilita colaborarea şi conlucrarea între diferite autorităţi publice în procesul de elaborare a CBTM, precum şi pentru a asigura consultarea analizelor şi prognozelor CBTM cu alte părţi interesate, inclusiv cu partenerii sociali, se instituie grupuri de lucru responsabile de anumite elemente ale CBTM. Activitatea eficace a grupurilor de lucru contribuie la o coordonare mai bună a propunerilor pentru CBTM şi sporeşte calitatea materialelor prezentate.

Grupurile de lucru joacă un rol important nu numai în procesul de elaborare a CBTM, ci şi în procesul de planificare a politicilor în contextul documentelor de planificare strategică la nivel naţional. Includerea în grupurile de lucru a persoanelor responsabile de elaborarea politicilor şi a celor responsabile de planificarea bugetului contribuie la îmbunătăţirea corelării politicilor cu resursele disponibile.

Pentru elaborarea CBTM se instituie următoarele grupuri de lucru:

  • Grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală şi vamală, cadrul de resurse;
  • Grupul de lucru responsabil de politica şi priorităţile cheltuielilor;
  • Grupul de lucru responsabil de politica remunerării şi angajărilor în sectorul bugetar;
  • Grupul de lucru responsabil de investiţiile capitale publice;
  • Grupuri sectoriale de lucru (ocrotirea sănătăţii, învăţământul, protecţia socială, agricultura, etc.)