Buget

Bugetele locale

Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale, în conformitate cu legislația în vigoare, elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilității bugetelor locale pe termen mediu şi lung, înaintează propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale, precum şi participă la consultările privind relațiile interbugetare, asigură gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu legislația și principiile bunei guvernări, efectuează monitoringul financiar al instituțiilor publice la autogestiune, al întreprinderilor municipale şi al societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale au calitatea de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social, etc.

Referințe relevante