Posturi vacante

Posturi vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 aprilie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs / concurs repetat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Lista posturilor vacante

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

 

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului (în cazul în care candidatul consideră necesar)
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici):
 • acordul cu privire la exprimarea consimțămâtului pentru verificare de către autoritățile de integritate (poate fi descărcat aici).
Termenul de depunere 

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Arhiva
2022

Anunț privind concursul repetat din 9 august 2022

Anunț privind concursul din 22 iulie 2022

Anunț privind concursul din 18 mai 2022

Anunț privind concursul din 06 mai 2022

Anunț privind concursul din 04 aprilie 2022

Anunț privind concursul din repetat 25 februarie 2022

Anunț privind concursul din 05 ianuarie 2022

2021

Anunț privind concursul I din 08 decembrie 2021

Anunț privind concursul II din 02 decembrie 2021

Anunț privind concursul repetat din 26 noiembrie 2021

Anunț privind concursul III din 26 noiembrie 2021

Anunț privind concursul din 12 octombrie 2021

Anunț privind concursul din 05 octombrie 2021

Anunț privind concursul din 01 octombrie 2021

Anunț privind concursul din 01 octombrie 2021

Anunt privind concursul din 15 iulie 2021

Anunt privind concursul din 14 iunie 2021

Anunt privind concursul din 14 iunie 2021

Anunt privind concursul din 12 mai 2021

Anunț privind concursul din 16 aprilie 2021

Anunț privind concursul din 22 februarie 2021

Anunț privind concursul din 02 februarie 2021

Anunț privind concursul din 11 ianuarie 2021

Anunț privind concursul din 04 ianuarie 2021

2020

Anunț privind concursul din 13 august 2020

Anunț privind concursul din 07 iulie 2020

Director al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Anunț privind concursul din 13 ianuarie 2020

2019

Anunț privind concursul din 25 octombrie 2019

Anunț privind concursul din 7 octombrie 2019

Anunț privind concursul din 6 august 2019

Anunț privind concursul din 07 iunie 2019

Anunț privind ocuparea funcției de Director al IP "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării"

Anunț privind concursul din 10 aprilie 2019

Anunț privind concursul din 05 aprilie 2019

Anunț privind concursul din 22 martie 2019

Anunț privind concursul din 06 februarie 2019

2018

Anunț privind concursul din 11 decembrie 2018

Anunț privind concursul din 04 octombrie 2018

Anunț privind concursul din 12 septembrie 2018

Anunț privind concursul din 12 iulie 2018

Anunț privind concursul din 11 iunie 2018

Anunț pentru ocuparea funcției de director al CTIF

Anunț privind concursul din 13 martie 2018

Anunț privind concursul din 18 ianuarie 2018

Secția managementul documentelor din cadrul Direcției managementul instituțional, consultant superior - termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 19 ianuarie 2018, ora 16:00

2017

Anunț privind concursul din 26 mai 2017