Consiliul CFPI

Consiliul controlului financiar public intern

Consiliul CFPI este instituit ca organism profesional cu rol consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor, pentru a acționa în vederea susținerii implementării și promovării eficiente a controlului intern managerial și auditului intern în sectorul public.

Potrivit art. 30 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern și pct. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului CFPI, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/2018, acesta are următoarele atribuții de bază:

  • emite opinii asupra direcţiilor de dezvoltare a controlului financiar public intern, propune măsuri de consolidare și dezvoltare a sistemului;
  • avizează proiecte de acte normative în domeniul CFPI și oferă suport în dezbaterile publice inițiate de Ministerul Finanțelor;
  • emite opinii asupra raportului anual consolidat privind CFPI;

    examinează aspecte problematice privind funcționarea sistemului CFPI și înaintează propuneri pentru remedierea acestora;
  • participă la activităţi de mediatizare privind importanţa şi beneficiile organizării sistemului CFPI, conform standardelor internaționale și bunelor practici ale UE;
  • monitorizează procesul de certificare şi dezvoltare profesională a auditorilor interni din sectorul public;
  • examinează cazurile de prejudiciere a independenţei activităţii de audit intern şi a obiectivităţii auditorilor interni, şi emite o opinie în acest sens.

Membrii Consiliului CFPI sunt experți din cadrul Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi a Republicii Moldova, Cancelariei de Stat și altor entităţilor relevante cu autoritate de decizie pentru corelarea reformelor în derulare, reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor neguvernamentale de profil.