Managementul investițiilor capitale

Conform art. 40 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la buget se planifică, se execută şi se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv.

Autoritățile publice asigură inițierea, planificarea, examinarea, implementarea proiectelor de investiții capitale din domeniile de competență, precum și monitorizarea, raportarea privind gradul de implementare și performanța acestora. 

 • Alocarea din bugetul de stat a resurselor pentru investiții capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

 1. alocarea preponderentă a resurselor, pentru finalizarea proiectelor în curs de desfășurare;

 2. proiectele noi de investiții capitale trebuie să rezulte din prioritățile Guvernului / autorităților administrației publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică.

Hotărârea Guvernului nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice stabilește procedurile naționale de management al proiectelor de investiții capitale publice stabilește procedurile naționale de management al proiectelor de investiții capitale publice eligibile pentru finanțare din bugetul de stat.    

Regulamentul stabilește un mecanism de identificare, evaluare, planificare, aprobare, implementare, monitorizare și gestionare a proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat. 

Prevederile Regulamentului în cauză se aplică tuturor proiectelor de investiții capitale publice finanțate din resursele bugetului de stat, inclusiv din contul surselor externe, fondurilor de dezvoltare, precum și asupra contribuției bugetului de stat la implementarea proiectelor din contul resurselor bugetelor locale. 

 • Fiecare proiect de investiții capitale publice va parcurge următoarele etape consecutive:
 1. identificarea și evaluarea preliminară a proiectului;
 2. pregătirea documentației, elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect;
 3. examinarea propunerilor și determinarea eligibilității proiectului;  
 4. selectarea proiectelor și includerea acestora în proiectul CBTM / legii bugetului de stat; 
 5. implementarea și monitorizarea proiectului;
 6. evaluarea finală și auditul (post-implementare).
 • Grupul de lucru al Ministerului Finanțelor pentru investiții capitale publice

Prin intermediul Grupului de lucru Ministerul Finanțelor gestionează procesul de determinare a eligibilității proiectelor noi de investiții capitale publice, în baza propunerilor parvenite de la autoritățile bugetare. 

Componența Grupului de lucru se aprobă prin Ordinul Ministrului finanțelor. 

Grupul de lucru asigură examinarea și confirmarea eligibilității proiectelor noi de investiții capitale pentru a fi incluse în proiectul CBTM/legii bugetului de stat, în baza cerințelor stabilite în Anexa nr. 2 la Regulamentul menționat, cu excepția proiectelor din contul fondurilor de dezvoltare.

Grupul de lucru examinează numai propunerile de proiecte noi, care au fost înaintate prin completarea Anexei nr.1 la Regulamentul nominalizat și plasarea acesteia în Sistemul Informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale publice” (SI RPIC).

Selectarea proiectelor noi pentru a fi incluse în proiectul CBTM/legii bugetului de stat se efectuează de către organul responsabil de planificare strategică (CIPS - Comitetul interministerial pentru planificare strategică), în conformitate cu procedurile generale de planificare bugetară și prevederile Legii nr.181/2014. 

Particularitățile selectării proiectelor noi de investiții capitale publice din contul fondurilor de dezvoltare

 1. Propunerile de proiecte noi se înaintează către instituția responsabilă pentru gestionarea fondului de dezvoltare respectiv.
 2. Instituția responsabilă pentru gestionarea fondului de dezvoltare plasează în SI RPIC Anexa nr.1 la prezentul Regulament „Formular de identificare și evaluare a proiectului de investiții capitale publice”, completată de către autoritatea bugetară, care inițiază proiectul.
 3. Organul de administrare al fondului de dezvoltare este responsabil pentru examinarea propunerilor, stabilirea eligibilității, selectarea și monitorizarea proiectelor noi propuse spre finanțare, conform procedurilor aprobate prin actele normative specifice.
 4. Organul de administrare al fondului de dezvoltare examinează numai propunerile de proiecte noi, care au fost plasate în SI RPIC.

Ordinul Ministrului finanțelor nr.104/2023 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea proiectelor de investiții capitale publice are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2022, care se aplică tuturor proiectelor de investiții capitale publice finanțate din resursele bugetului de stat, inclusiv din sursele externe, fondurile de dezvoltare, precum și contribuției bugetului de stat la implementarea proiectelor din contul resurselor bugetelor locale. 

Instrucțiunea prevede etapele de bază și detaliile operaționale de depunere și de evaluare a proiectelor noi de investiții capitale publice, propuse spre finanțare din bugetul de stat. 

Prevederile de bază ale Instrucțiunii: 

 1. Descrierea procesului de depunere de către autoritățile publice centrale a propunerilor de proiecte noi de investiții capitale publice; 
 2. Structura și conținutul propunerilor de proiecte conform Anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, cu descrierea detaliată a unor exemple, în baza a 8 criterii: 
  - rezumatul proiectului;
  - analiza tehnică;
  - analiza economico-financiară;
  - evaluarea juridică;
  - evaluarea instituțională și de management; 
  - evaluarea impactului social; 
  - evaluarea impactului de mediu;
  - analiza riscului.
 3. Structura și funcțiile Grupului de lucru al MF responsabil pentru determinarea eligibilității proiectelor noi de investiții capitale publice;
 4. Descrierea procesului de evaluare a proiectelor noi de către membrii Grupului de lucru al MF, metodologiei de calculare a punctajului pentru 8 criterii, dintre care 6 criterii cantitative și 2 criterii calitative;
 5.  Descrierea Sistemului Informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale” (SI RPIC), precum și a etapelor principale de lucru în SI RPIC.

Este important de menționat faptul că reforma managementului investițiilor capitale publice a fost inițiată cu suportul experților Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional (Raportul PIMA „Evaluarea managementului investițiilor publice din RM”). 

La moment, această reformă este susținută de experții Proiectului de asistență tehnică a UE „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și elaborarea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere RM-UE”. Actele normative emise în acest scop (menționate mai sus) au fost elaborate cu suportul nemijlocit al experților Proiectului de asistență tehnică a UE, cooperarea cu aceștia urmând a fi în continuare dezvoltată.

Ministerul Finanțelor apreciază suportul Băncii Mondiale, FMI, Comisiei Europene și contează mult pe continuarea colaborării în acest domeniu.