Informații cu privire la auditul intern orizontal în sectorul public

Auditul intern orizontal este conceput ca misiuni de audit efectuate de către subdiviziunile de audit intern în cadrul autorităților publice din structura cărora fac parte, pe un subiect prestabilit, sub coordonarea metodologică a Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern a Ministerului Finanțelor, în același cadru de timp determinat pentru toate entitățile implicate. 

Misiunile de audit intern orizontal se desfășoară la inițiativa Ministerului Finanțelor și are ca scop asigurarea unei conlucrări și schimb de experiență între subdiviziunile de audit intern ale autorităților publice. Interacțiunea auditorilor interni este realizată în special la planificarea fiecărei etape a misiunii, astfel încât abordarea față de activitățile realizate să fie una similară. Ca rezultat, participarea la realizarea acestui tip de misiuni are ca avantaj formarea și dezvoltarea deprinderilor practice în desfășurarea activității de audit intern.

Implicarea în realizarea auditului intern orizontal are ca intenție atingerea unor obiective generale pentru mai multe categorii de beneficiari finali, precum:

  • autorități publice – urmăresc obținerea unei asigurări / opinii obiective cu privire la domeniul auditat, oferite prin prisma eficacității organizării controlului intern managerial, precum și a recomandărilor de îmbunătățire;
  • auditorii interni – sunt interesați în conlucrare și schimb de experiență cu omologii din alte autorități publice, dezvoltarea deprinderilor practice în desfășurarea misiunii de audit;
  • Ministerul Finanțelor (Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern) – are ca scop evaluarea aplicabilității practice a cadrului normativ și metodologic în domeniul auditului intern, în vederea dezvoltării acestuia și introducerii de noi practici profesionale;
  • Guvernul – va avea o viziune de ansamblu cu privire la situația pe domeniul supus auditului, identificarea problemelor și soluțiilor sistemice. 

Rolul și responsabilități fiecare grup de beneficiari în procesul de desfășurare a misiunii de audit intern orizontal: 

Auditul intern orizontal are un caracter preventiv și de îmbunătățire a guvernanței și controlului intern în autoritățile publice. Astfel, prin identificarea și remedierea deficiențelor, se urmărește sporirea transparenței, eficienței și eficacității activității entităților, precum și reducerea riscurilor asociate.


2023

Ghid al auditul intern orizontal privind evaluarea protecției datelor cu caracter personal