Materiale metodologice

Sistem unitar de salarizare

Reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar constituie o prioritate a Guvernului. Necesitatea reformării sistemului de salarizare a rezultat din caracterul depășit și necorespunderea acestuia unui sistem modern de salarizare și inechitate a retribuirii muncii, în care scop a fost inițiată elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.  Asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, nediscriminatoriu, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază reprezintă principalul element al remunerației personalului este obiectivul de bază al reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar.În conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, noul sistem de salarizare se implementează începînd cu 01 decembrie 2018

Întrebări cu referire la aplicarea/implementarea Legii nr. 270

1. Ce se înțelege prin unitate bugetară?

În sensul Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prin „unitate bugetară” se întelege autoritatea / instituţia bugetară (cu sau fără personalitate juridică) finanţată integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și Casa Naţională de Asigurări Sociale 

2. Conducător înseamnă și șef de direcție?

În sensul prevederilor art.12, alin.(4) și (5) din Legea nr.270/2018, la categoria „conducătorii unității bugetare”, indiferent de statut sau categoria de personal se atribuie conducătorii instituțiilor bugetare cu sau fără personalitate juridică (director, președinte, șef, etc), inclusiv funcțiile de adjunct / locțiitor / vicepreședinte al directorului / președintelor / șefului  -  persoane cu funcții de conducere care asigură managementul instituției.

3. Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se poate achita in luna decembrie? 

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda în anul 2019 (pentru funcționari publici, personalul salarizat în baza RTU și personalul de deservire tehnică - în luna februarie, iar pentru cadre didactice - în luna august). De premiu anual vor beneficia doar acele categorii de angajați care au beneficiat de acest drept pînă la punerea în aplicare a Legii nr.270/2018

4. Unde se regășeste ajutorul material în noul sistem de salarizare?

Structura salariului angajaților din sectorul bugetareste reglementată de art.10 din Legea nr.270 /2018. Potrivit acestui articol, ajutorul material nu mai este parte componentă a salariului angajatului. Totodată, impactul ajutorului material asupra venitului persoanei - angajat din sectorul bugetar, se va lua în considerare la determinarea salariului mediu care va servi ca bază de comparație, pentru a asigura menținerea venitului angajatului obținut în anul 2018, pînă la punerea în aplicare a noii legi de salarizare.

5. Este necesar de a se transmite scrisoarea nr. 08-06-608, pentru functia șef-adjunct Direcție, sau se subînțelege o altă denumire a funcției?

Potrivit art. 12 alin. (10), persoanele care ocupă funcţii de vicepreşedinte, adjunct, locţiitor, cu excepţia funcţiilor care se regăsesc expres în anexele nr.3–10, beneficiază de salariul de bază, determinat în condiţiile legii, redus cu 4 clase de salarizare succesive faţă de clasa de salarizare indicată pentru conducătorul ierarhic superior. Respectiv, pentru funcția „șef adjunct direcție”, clasa de salarizare se va determina cu (-4) clase succesive față de clasa indicată în tabel pentru funcția șef „direcție”, iar codul atribuit va fi similar funcției „șef direcție” 

6. Ce informație este necesar de prezentat pentru asimilarea funcțiilor, conform scrisorii nr. 08-06-608 din 3.12.18 ?

Pentru asimilare se prezintă funcțiile din statul de personal/strucutura  existent(ă), care nu se regăsesc în Anexele la Legea nr. 270/2018. În cazul în care s-a depistat vre-o funcție care nu se regăsește în Anexele din Lege, este necesar cît mai veridic de completat Anexa nr.2 din scrisoarea nr. 08-06-608 din 3.12.18 în temeiul Fișei postului existente, după care să expediați aceste materiale Ministerului Finanțelor care va asimila sau poziționa funcția în grilă conform evaluării și atribuirii punctajului acestei funcții. 

7. Unde se regăsește funcția de corepetitor?

Se regăsește în tabelul din anexa nr.8, subgrup 1.2. Funcții de execuție cu codul funcției F6052, clasa de salarizare 39, coeficient 2,21

8. Există cîte un bibliotecar în cadrul bibliotecii, ce clasa va avea: clasa pentru bibliotecar, sau bibliotecar principal (el face programul de promovare, pariticipă la atestarea bibliotecii in scopul atribuirii categoriei institutiei)?

Legea nr.270/2018 nu vine să modifice atribuirea funcțiilor. Totuși, dacă pînă la intrarea în vigoare a legii, persoana avea funcția de șef bibliotecă, care nu există în Clasificatorul Ocupațiilor, autoritatea/instituția urmează să revizuie titlurile funcțiilor în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. În cadrul bibliotecii pot fi instituite: funcția de conducere -director, dacă în cadrul bibliotecii activează mai mult personal, bibliotecar principal, care conform Clasificatorului Ocupațiilor se atribuie funcțiilor de conducere, bibliotecar, care se regăsesc în anexa nr.8 la Legea nr.270/2018. Respectiv, ca funcții de conducere pot fi instituite funcțiile „director” -  sau „bibliotecar principal”

9. Explicatii privind prevederile pct.7 din Note la tabelul nr.10 din Legea nr.270

Categoria/clasa de calificare i se atribuie persoanelor care în urma evaluarii li s-au stabilit categoria/clasa respectivă. De exemplu: pentru soferi - clasa de calificare I si II, pentru contabil - categoria I, II, III, coordonator, pentru agronom - categoria I, II, coordonator. 

10. Ce reprezintă valoarea de referință și cît constituie?

Valoarea de referință este valoarea corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 din grila de salarizare și se stabilește în legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Pentru luna decembrie 2018 și anul 2019 valoarea de referință (de bază) este de 1500 de lei, dar există valori de referință derogatorii.

11. Cît timp se va plăti diferența de salariu și plata compensatorie?

Potrivit art.27 alin. (5) din Legea nr.270/2018 diferența de salariu și plata compensatorie se achită pentru perioada de activitate în unitatea bugetară respectivă, în aceeași funcție sau într-o funcție mai avansată, pentru personalul efectiv încadrat în unitățile bugetare la data intrării în vigoare a legii. 

12. Cînd se va aproba formatul și modul de ținere a registrului de evidență și modul de acordare a suplimentului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență?

Potrivit art.30 din Lega nr.270/2018, Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii va aduce actele sale normative în concordanță cu legea. Astfel, în termenul stabilit se va asigura ajustarea cadrului normativ în vigoare.

13. Anterior vechimea în muncă se determina în baza carnetului de muncă, cum se va determina acum?

Potrivit pct. 13 din Anexa nr.2 din Hotărea Guvernului nr.1231/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018, drept documente pentru determinarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă, pentru perioada de pînă la 28 decembrie 2018, și dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, organizației sau întreprinderii respective, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție etc.), care confirmă vechimea în muncă.

14. De unde se cunoaște nivelul de studii caracteristic funcției, pentru a ști dacă e necesar de făcut modificări în clase?

1. Nivelul de studii necesar pentru ocuparea unei funcții anumite, în unele cazuri, este reglementat de cadrul normativ (de exemplu: în cazul funcționarilor publici, bibliotecarilor, bibliografilor - studii superioare, în cazul funcțiilor didactice și științifico-didactice - art.132 din Codul Educației, etc.) sau poate fi indicat ca cerință în fișa postului sau ca cerință de ocupare a acestei funcții. În cazul cînd persoanele nu au absolvit nivelul de studii necesar, se aplică prevederile art.12, alin.(9) din Legea nr.270/2018.                                                                                                           
2. Dacă cadrul normativ nu prevede asemenea norme, precum și  și nu există cerință în fișa postului de deținere a nivelului de studii corespunzător, nu se aplică prevederile art.sus menționat din lege.

15. De ce contabilul-șef este pe grila mai jos decît un șef de secție?

Funcția de contabil-șef a fost evaluată de comisia de evaluare a posturilor potrivit Chestionarelor privind descrierea postului, care a servit drept temei pentru evaluarea și poziționarea acesteia la nivelul la care se găsește actualmente. Concomitent, potrivit alin. (3) al art. 6 din Legea nr. 270/2018, evaluarea sistemică a funcţiilor va fi realizată, cel puţin o dată la 5 ani, de către Ministerul Finanţelor.

16. Poate fi aprobat Registrul de evidență a funcțiilor în formatul elaborat de instituție?

Formatul și modul de ținere a registrului de evidență se aprobă de Guvern. Guvernul, în termen de 6 luni (din data de 1 decembrie 2018) va adopta acest format și mod de întreținere a registrului de evidență. Registrul de evidență nu constituie impediment pentru calcularea și achitarea salariului în condițiile noi de salarizare. Pînă la adoptarea formatului aplicabil tuturor instituțiilor, dacă în cadrul unei instituții se dorește monitorizarea informației privind personalul, instituția poate elabora și ține Registru propriu

17. Cum se aplică cumularea funcțiilor?

Prin cumularea de funcții se înțelege realizarea, pe lîngă atribuțiile funcției de bază, a atribuțiilor unei funcții vacante sau temporar absente pe parcursul lunii gestionare.   Retribuirea muncii în cazul dat este reglementată de art.24 din Legea nr.270/2018, care prevede plata unui supliment. Suplimentul dat se stabilește personalului de conducere și execuție prin ordin/dispoziția conducătorului, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei din fondul de salarizare. Cuantumul suplimentului dat nu poate depăși 100% din salariul de bază corespunzător treptei I de salarizare. Nu se permite cumularea atribuțiilor altor funcții în orele de program conducătorilor unităților bugetare (cu excepția cazurilor stabilite de lege - în învățămînt, cercetare, sănătate, funcționari publici)

18. Cine aprobă sau cu cine se consultă Regulamentele privind modul de acordare a sporului de performanță sau de plată a sporurilor cu caracter specific?

Potrivit pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, autoritățile publice vor aproba regulamentele privind stabilirea sporului pentru performanţă şi a sporurilor cu caracter specific. Deoarece Regulamentele respective, sunt acte normative cu caracter intern, acestea se elaborează de către fiecare instituție bugetară în parte. La nivel local, se recomandă aprobarea Regulamentelor de către conducătorul ierarhic superior (primar / președinte). Totodată, Regulamente instituțiilor din domenii concrete de activitate (precum educație, cultură, asistență socială, etc.) se recomandă a fi consultate cu organul local de specialitate. La nivel central, Regulamentele elaborate la nivel de instituție bugetară urmează să fie coordonate, sau chiar aprobate de către organul ierarhic superior.   

19. Dacă o persoană a lucrat timp de 16 ani profesor și apoi 6 ani în funcție de demnitate publică, cum se va calcula vechimea în muncă?

Dacă la moment persoana deține funcție de demnitate publică, nu i se aplică treapta de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, conform art.12, alin. (5) din Legea nr.270/2018.

20. În grădinițe tot va fi aplicat spor de performanță?

Da, sporul de performanță se aplică tuturor anagaților din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în conformitate cu anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018.

21. Cît constituie sporul pentru condiții specifice? Cum se va evita ca 2 persoane pe funcții identice să primească spor pentru condiții specifice diferit ( ex: spor pentru verificarea caietelor). Se dorește să fie stabilite aceleași sporuri pentru aceleași activități.

Partea variabilă a salariului lunar cuprinde sporul de performanță (10%) și sporurile cu caracter specific. Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, condițiile de activitate, mărimea concretă a procentului/sumei, precum și normele de acordare se stabilesc prin actul normativ cu caracter intern al autorității.

22. Cît va constitui sporul de performanță pentru funcționarii publcii de nivel superior?

Sporul de performanță se aplică tuturor angajaților din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în conformitate cu anexa nr.3 al Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 și se planifică în mărime de 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. Modul și condițiile de plată a sporului pentru performață individual pe angajați sau pe categorii de angajați se determină prin Regulamentul intern, aprobat la nivel de unitate bugetară.

23. Cum se achită compensația dacă persoana în lunile martie-noiembrie 2018 a cumulat mai multe funcții și dacă urmeze să cumuleaze și pe viitor?

Potrivit art.27 din Legea nr.270/2018 și anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, diferența de salariu sau plata compensatorie se determină comaparînd salariul calculat în condiții noi și cel mediu obținut de angajat în perioada martie-noeimbrie 2018, calculate pentru fiecare funcție în parte reieșind din durata normală a timpului de muncă. În determinarea salariului în condiții noi sau cel mediu nu se include remunerația pentru activitatea prin cumul sau suplimentele primite pentru îndeplinirea, pe lîngă atribuțiile funcției de bază a atribuțiilor unei funcții vacante sau temporar absente.

24. Vor intra în calcul la determinarea compensației adaosurile la salariu aprobate de consiliile locale din economii?

Potrivit prevederilor anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, sunt evidențiate plățile salariale lunare care se includ în baza de calcul pentru determinarea salariului mediu obținut de peroană în perioada martie-noiembrie 2018 cu care se compară salariul obținut în condiții noi. Atragem atenția că, odată cu instituirea unui sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar, prin adoptarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (intrarea în vigoare din 01 decembrie 2018), Legea nr.355/2005 a fost abrogată, iar prevederea art.28 dinaceastă lege, potrivit căreia consiliilor raionale și locale li se acorda dreptul de a majora salariile angajaților unităților sferei sociale din localitățile rurale și orașe din contul veniturilor suplimentare obținute la executarea bugetului local, în proporție de până la 20% din salariul de bază a devenit caduc. Mai mult, art.10 din Legea nr.270/2018 reglementează expres și distinct componentele salariului lunar al personalului din unitățile bugetare și nu prevede dreptul de a stabili alte plăți salariale suplimentare decât cele prevăzute de articolul menționat în prezentul alineat.

25. Cum se aplică prevederile pct.2, alin.4), litera b) din anexa nr.2 la HG pentru punerea în aplicare a Legii, ce ține de activitatea în întreprinderi la calcularea perioadei de vechime ptr funcționarii publici?

La determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici, se include și perioada cînd funcționarul public a activat cel puțin 5 ani în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialiști, în domeniul ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit. De exemplu: persoana a activat 7 ani la o întreprindere în calitate de economist, apoi a fost numit în funcția publică în Serviciul financiar ca contabil și lucrează de 2 ani, atunci perioadele de activitate se cumulează. 7+2=9 ani

26. Nu sunt contabil, dar nu credeti ca discriminați functionarii publici (majoritatea lor sunt in functii de executie, cu salarii medii de 4500 lei, dupa legea noua), care cumuleaza 6 ore didactice. Plata acestor ore asa si raman discriminatorii in comparatie cu colegii cumulisti in institutiile de invatamant?

Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare stabilește condiții egale de salarizare pentru toți funcționarii publici. Funcțiile și clasele contrete de salarizare pentru funcționarii publici se regăsesc în tabelul 2 din anexa nr.3 la legea respectivă. Spre exeplu un specialist principal din autoritate administrativă centrală cu vechime de pînă la 2 ani va avea salariul de bază 5265 lei (clasa 61, coeficient de salarizare 3,51). Suplimentar, funcționarul publiv va beneficia de spor pentru performanță.                                  

Dreptul funcționarilor publici de a desfășura activitate didactică în timpul orelor de program este garantat prin art.25 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și anexa nr.4 din Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Potrivit pct.6 din hotărîrea menționată,  activitatea didactică poate fi desfăşurată de funcţionarul public, cu acordul scris al conducătorului autorităţii publice, şi în orele de program, în limitele a 6 ore săptămînal, în instituţiile din învăţămîntul, cu păstrarea salariului la locul de muncă de bază. Decizia privind oportunitatea desfăşurării de către funcţionarul public a activităţii didactice în orele de program va fi luată de conducător, ţinîndu-se cont de circumstanţele concrete existente în autoritatea publică la momentul solicitării, inclusiv volumul de lucru şi gradul de asigurare cu personal. 

27. Ce valoare de referință se aplică la calcularea salariului funcțiilor de demnitate publică de la nivel local

Valoarea de referință este valoarea corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 din grila de salarizare și se stabilește în legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Pentru luna decembrie 2018 valoarea dereferință este aprobată prin Legea nr.271/2018 (Art.XXIX.) iar pentru anul 2019 valoarea de referință este stabilită în art.10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Portivit cadrului normativ citat, se stabiliște valoarea de referință în mărime de 1500 lei pentru majoritatea angajaților, iar pentru unele funcții sau categorii de angajați sunt stabilite valori de referință derogatorii. Se menționează că pentru funcțiile de demnitate publică finanțate de la bugetele locale nu sunt stabilite valori de referință derogatorii, respectiv la calcularea salariului persoanelor ce ocupă aceste funcții se aplică valoare de referință în mărime de 1500,0 lei    

Materiale metodologice

Circulara pentru colectarea datelor salariale pentru anul 2020

Instrucțiune privind completarea fișierului „Tabel. Calcul_salariu_Legea 270_pentru_ anul 2020.pdf”

Tabel. Calculator_Legea 270_pentru_anul 2020.xlsx

Studii de caz

Determinarea clasei de salarizare finale și a salariului de bază

1. Persoana X activează în funcția de „asistent medical” în școala Y, localizată în satul Copanca (Căușeni), deține studii medii profesionale în domeniul medical (corespunde cu cerința postului), vechimea în muncă 8 ani, categoria de calificare I.

Deși domeniul de activitate a instituției este „educația”, funcția respectivă se regăsește în grupul ocupațional „Asistență socială și sănătate” – anexa nr.9. Conform nivelului de studii regăsim funcția la codul G6027, cu clasa de salarizare 46 (coeficient de salarizare) 2,56, categoria de calificare I.

La determinarea clasei de salarizare se va lua în considerare:

     Vechimea în muncă a persoanei
     Nivelul de studii
     Localitatea instituției
     Categoria de calificare
     8 ani de vechime corespunde treptei de salarizare III (interval de la 5 la 10 ani) – (+3) clase de salarizare
     Având în vedere că instituția în care activează persoana X este localizată în satul Copanca, persoana va beneficia de (+4) clase de salarizare
     Nivelul de studii deținute corespunde cerinței de ocupare a funcției, respectiv nu se va aplica norma de (-5) clase de salarizare
     Categoria de calificare I – se aplică (-2) clase de salarizare – pct.1 din Note la tabelul din anexa nr.9

Clasa de salarizare finală a persoanei va fi: 46 + 3+ 4 - 2= 51, coeficientul de salarizare ce corespunde clasei 51 este 2,84.

     Valoarea de referință aplicată = 1500 lei
     Salariul de bază = 2,84*1500 = 4260 lei

2. Persoana Y ocupă funcția „conducător de cerc” în instituție de învățământ extrașcolar,  cu o vechime în muncă de 10 ani și 2 luni, are conferit - grad didactic categoria II corespunzător funcției, nivel de studii necesar pentru ocuparea funcției – superioare în domeniu, persoana are studii medii profesionale.

Deși, în general funcția „conducător de cerc” este funcție din domeniul culturii, dacă această funcție este instituită în instituției de învățământ, are statut de cadru didactic, și se regăsește în grupul ocupațional „Învățământ și cercetare” – anexa nr.7, tabelul nr.1.

Expres în tabel această funcție nu se regăsește, dar conform pct.12 din Note la acest tabel, clasa de salarizare pentru această funcție se stabilește similar funcției educator educație timpurie (cod E4020), cu clasa de salarizare 52 (coeficient de salarizare 2,90).

La determinarea clasei de salarizare se va lua în considerare:

     - Statutul funcției de cadru didactic Vechimea în muncă a persoanei Nivelul de studii Gradul didactic
     - Valoarea de referință aplicată = 1600 lei – valoare derogatorie pentru cadre didactice
     - Salariul de bază = 3,16*1600 = 5056 lei, rotunjit = 5060 lei
      10 ani și 2 luni de vechime corespund treptei de salarizare IV (interval de la 10 la 15 ani) – (+4) clase de salarizare

Având în vedere că deținătorul postului este cadru didactic, și i s-a conferit grad didactic II, persoana va beneficia de (+5) clase de salarizare (pct.11 din Note la tabel 1, anexa nr.7)

Nivelul de studii deținute nu corespunde cerinței de ocupare a funcției, respectiv se va aplica norma de (-5) clase de salarizare

Clasa de salarizare finală a persoanei va fi: 52 + 4+ 5 – 5 = 56, coeficientul de salarizare ce corespunde clasei 56 este 3,16.

Valoarea de referință aplicată = 1600 lei – valoare derogatorie pentru cadre didactice

Salariul de bază = 3,16*1600 = 5056 lei, rotunjit = 5060 lei

3. Persoana ocupă funcția „pedagog social” în cămin, cu o vechime de 18 ani, deține studii medii profesionale (corespunde cu cerința postului).

Funcția „pedagog social” în cămin se regăsește în grupul ocupațional „Învățământ și cercetare” – anexa nr.7. Expres în tabel această funcție nu se regăsește, deoarece nu este cadru didactic, dar conform pct.14 din Note la acest tabel, clasa de salarizare pentru această funcție se stabilește cu o reducere de 3 clase de salarizare față de pedagogul social din tabel (cadru didactic, cod E4024), cu clasa de salarizare 39 (coeficient de salarizare 2,21).

La determinarea clasei de salarizare se va lua în considerare:

     - Vechimea în muncă a persoanei 
     - Nivelul de studii 
     - Condiția specială
      18 ani de vechime corespund treptei de salarizare V (interval de la 15 la 20 ani) – (+5) clase de salarizare

Având în vedere norma specială, se va aplica (-3) clase de salarizare.

Nivelul de studii deținute corespunde cerinței de ocupare a funcției, respectiv nu se va aplica norma de (-5) clase de salarizare

Clasa de salarizare finală a persoanei va fi: 39+5-3 = 41, coeficientul de salarizare ce corespunde clasei 41 este 2,31.

Valoarea de referință aplicată = 1500 lei

Salariul de bază = 2,31*1500 = 3465 lei, rotunjit = 3470 lei.

4. Persona ocupă funcția de „antrenor” în Școala sportivă, are studii superioare dar care nu țin de profilul sportiv și nici nu are titlul onorific corespunzător profilului, vechime în muncă de 14 ani și 9 luni, are conferit grad didactic I.

Deși, în general funcția „antrenor” este funcție din domeniul sportului, dar dacă această funcție este instituită în instituției de învățământ de sport, are statut de cadru didactic, și se regăsește în grupul ocupațional „Învățământ și cercetare” – anexa nr.7. Funcția dată nu se regăsește expres în tabel, dar conform pct.12 din Note la tabelul 1 din anexa nr.7, clasa de salarizare se stabilește la nivelul clasei stabilite pentru funcția „educator educație timpurie”, care are clasa de salarizare 52 (coeficient de salarizare - 2,90).

La determinarea clasei de salarizare se va lua în considerare:

     - Statutul de cadru didactic
     - Vechimea în muncă a persoanei
     - Nivelul de studii
     - Gradul didactic

14 ani și 9 luni de vechime corespund treptei de salarizare IV (interval de la 10 la 15 ani) – (+4) clase de salarizare

Având în vedere că deținătorul postului este cadru didactic, și i s-a conferit grad didactic I, persoana va beneficia de (+10) clase de salarizare (pct.11 din Note la tabel 1, anexa nr.7)

Nivelul de studii deținute nu corespunde cerinței de ocupare a funcției, respectiv se va aplica norma de (-5 clase) - corespunzătorpct.15 din Note la tabelul 1 din anexa nr.7.

Clasa de salarizare finală a persoanei va fi: 52 + 4+ 10 – 5 = 61, coeficientul de salarizare ce corespunde clasei 61 este 3,51.