Category: Circulara

Бюджетный циркуляр

Ежегодно, согласно бюджетному календарю, Министерство финансов издает циркуляр касательно разработки и представления предложений по проекту Государственного бюджета на следующий год.  Бюджетный циркуляр направляется в адрес центральных органов государственной власти для ориентации в процессе разработки предложений по проекту Государственного бюджета.

С точки зрения структуры и содержания, годовой циркуляр по разработке проекта Государственного бюджета включает:

Методологический пакет

Целью методологического пакета по разработке, утверждению и изменению бюджета является методическое регулирование процесса планирования бюджета, направленное на поддержку осуществления бюджетного законодательства.  В частности, Пакетом определяются этапы, основные сроки и обязанности в процессе разработки бюджета, устанавливаются процедуры, требования и форматы представления информации, необходимой для формирования и утверждения бюджетного прогноза на среднесрочный период и годовых бюджетов.

Budget Circular

Annually, according to the budget calendar, the Ministry of Finance issues a circular on preparation and presentation of proposals for the draft State Budget for the next budget year. The budget circular is submitted to the Central Public Authorities in order to guide them in the preparation of proposals for the draft State Budget.

The Budget Circular includes:

Circulara bugetară

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanțelor emite circulara cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor la proiectul Bugetului de Stat pe anul bugetar următor. Circulara bugetară se remite în adresa Autorităților Publice Centrale, cu scopul de a le îndruma în procesul de elaborare a propunerilor la proiectul Bugetului de Stat.

Ca structură şi conţinut, circulara anuală privind elaborarea proiectului Bugetului de Stat include:

Setul metodologic

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului are drept scop reglementarea metodologică a procesului de planificare bugetară şi are menirea de a susţine implementarea legislaţiei bugetare. În special, Setul determină etapele, datele-limită principale şi responsabilităţile în procesul de elaborare a bugetului, stabileşte procedurile, cerinţele şi formatele de prezentare a informaţiei necesare pentru elaborarea şi aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a bugetelor anuale.

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda