Category: Buget de Stat

Budget execution reports

In accordance with the provisions of Law No. 181 of 25.07.2014 on Public Finance and Fiscal Responsibility, the reports on the implementation of the national public budget and its components are elaborated and published monthly, semi-annually and annually.

The managers of the component budgets of the national public budget prepare and publish reports on the execution of the budgets they manage.

The Ministry of Finance prepares and publishes the report on the national public budget execution.

Отчеты об исполнении бюджета

Согласно положениям Закона о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 г., отчеты об исполнении национального публичного бюджета и его компонентов формируются и публикуются на ежемесячной, полугодовой и годовой основе.

Распорядители бюджетов в составе национального публичного бюджета формируют и публикуют отчеты об исполнении администрируемых ими бюджетов.

Министерство финансов формирует и публикует отчет об исполнении национального публичного бюджета.

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов включают информацию о:

Государственный бюджет

Государственный бюджет представляет собой совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для выполнения функций органов центрального публичного управления, за исключением функций системы государственного социального страхования и системы обязательного медицинского страхования, а также для установления отношений с другими бюджетами. Государственный бюджет находится в ведении Министерства финансов.

Министерство финансов отвечает за составление бюджета с участием отраслевых министерств и других учреждений.

 

The State Budget

The state budget represents the totality of revenues, expenditures and sources of financing intended for the performance of the functions of the central public authorities, except for the functions of the public social insurance system and the compulsory health insurance system, as well as for establishing relations with other budgets. The state budget is administered by the Ministry of Finance.

Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Bugetul de Stat

Buget de stat reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate pentru realizarea funcțiilor autorităților publice centrale, cu excepția funcțiilor proprii sistemului public de asigurări sociale și sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală, precum și pentru stabilirea relațiilor cu alte bugete. Bugetul de stat se administrează de către Ministerul Finanțelor.

Ministerului Finanțelor este responsabil pentru elaborarea bugetului, cu contribuția ministerelor de resort și a altor instituții. 

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda