Category: Buget de Stat

Budget execution reports

In accordance with the provisions of Law No. 181 of 25.07.2014 on Public Finance and Fiscal Responsibility, the reports on the implementation of the national public budget and its components are elaborated and published monthly, semi-annually and annually.

The managers of the component budgets of the national public budget prepare and publish reports on the execution of the budgets they manage.

The Ministry of Finance prepares and publishes the report on the national public budget execution.

Отчеты об исполнении бюджета

Согласно положениям Закона о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 г., отчеты об исполнении национального публичного бюджета и его компонентов формируются и публикуются на ежемесячной, полугодовой и годовой основе.

Распорядители бюджетов в составе национального публичного бюджета формируют и публикуют отчеты об исполнении администрируемых ими бюджетов.

Министерство финансов формирует и публикует отчет об исполнении национального публичного бюджета.

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов включают информацию о:

Государственный бюджет

Государственный бюджет представляет собой совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для осуществления функций центральных органов государственной власти, за исключением функций системы государственного социального страхования и системы обязательного медицинского страхования, а также для установления отношений с другими бюджетами.  Государственный бюджет находится в ведении Министерства финансов.

The State Budget

The State Budget represents all revenues, expenditures and financing sources intended for the conduct of the central public authorities’ functions and relations with other budgets, with the exception of the public social insurance and the mandatory health insurance fund. The state budget is managed by the Ministry of Finance.

The Ministry of Finance is responsible for budget preparation, with the contribution of line ministries and other agencies. This exercise is managed by the Budget Policies and Budget Synthesis Division of the Ministry of Finance.

Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Bugetul de Stat

Buget de Stat reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale, cu excepţia funcţiilor proprii sistemului public de asigurări sociale şi sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru stabilirea relaţiilor cu alte bugete. Bugetul de stat se administrează de către Ministerul Finanţelor.

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda