Linia de Credit a Proiectului „COVID-19 Răspuns de urgență și Suport pentru Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii”

Vin, 26/02/2021 - 09:45 |

Proiectul Covid-19 Răspuns de urgență și suport pentru întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM) este finanțat de Ministerul Finanțelor din împrumutul Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare (CEB), acordat Guvernului Republicii Moldova și are scopul de a oferi sprijin sistemului de sănătate din RM în lupta cu Covid-19, iar în cadrul componentei Liniei de Credit – de a susține Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii cu lichidități necesare pentru susținerea activității acestora, menținerea și crearea locurilor de munca viabile.

Suma totală a Împrumutului extern constituie 70.0 mil. EUR, inclusiv componenta Liniei de Credit de 30  mil. EUR, care se recreditează ÎMMM prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) și a Instituțiilor Financiare Participante (IFP) eligibile, care își asumă toate riscurile de credit. Pentru debursare și recreditare în cadrul componentei Liniei de Credit sunt disponibile mijloace în sumă echivalentă a 30 mil. EUR.

Data semnării Acordului de Împrumut este 29 iulie 2020. Data de închidere a Proiectului – 30 iunie 2022.

 

Linia de Credit este operațională, finanțând deja recreditate primele 20 sub-proiecte ale ÎMMM beneficiare  în sumă  de echivalentul a 26.75 mln. lei. 

Solicitanții de împrumuturi pot să se adreseze la următoarele Instituții Financiare Participante intermediare (IFP)

Solicitanții de
împrumuturi 
pot să se adreseze 
la următoarele
Instituții
inanciare
Participante intermediare
(IFP):

 

BC „MoldovaAgroindbank” SA (tel 022 303-277)

BC “Mobiasbancă – OTP Group” S.A. (tel.022 812-548)

BC “ProCredit Bank” S.A. (tel. 022 782-498)

BC “ Comertbank”S.A. (tel. 022 839-748)

BC „Moldindconbank” SA (tel. 022 576-796;)

BC “ Victoriabank” S.A. (tel. 022 576-419)

BC „FinComBank” SA (tel 022 269-816)

BC „Eximbank „ SA  (tel 022 301-176)

 

Beneficiari eligibili de sub-împrumuturi pot fi Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii incluzând și cele care desfășoară activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie încadrate în activitați economice afectate de criza pandemică. 

Activități eligibile - se propun spre finanțare sub-proiectele cu scopul promovării creării și păstrării locurilor de muncă viabile permanente și/sau de sezon prin facilitarea accesului la împrumuturi. Din fondurile Liniei de credit pot fi finanțate cheltuielile pentru sub-proiectele înaintate de beneficiarii finali pentru investiții în mijloace fixe productive, necesitățile de capital circulant pentru menținerea activității, precum și cheltuielile de urgență pentru a asigura studiile și alte cheltuieli legate de sănătate, finanțând necesitățile întreprinderilor nou create și existente. 

Suma eligibilă spre finanțare
(cu excepția cazurilor în care CEB și Guvernul Republicii Moldova vor conveni altfel, valoarea și maturitatea sub-Împrumuturilor vor fi plafonate în dependență de tipul acestora) 

Un beneficiar poate contracta credite pentru mai multe sub-proiecte, suma cumulativă a cărora nu va depăși echivalentul a 2,000,000 EURO.

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru proiecte investiționale – până la 6 ani cu o perioada de gratie de max. 2 ani;  pentru capital circulant - până la 4 ani și minimum 12 luni perioada de grație. 

!!! Activități neeligibile, care nu pot fi finanțate în cadrul Liniei de Credit: 

- investiții în energie regenerabilă, sănătate (clinici, spitale), educație (școli, universități ș.a.) care vor fi finanțate din alte fonduri speciale;

- costurile financiare ale investițiilor nu pot fi incluse în costul estimativ al sub-proiectelor (refinanțarea datoriilor, inclusiv a creditelor altor bănci, achitarea dobânzilor, achiziționarea de cote părți în capitalul sau în proprietatea întreprinderilor, taxe ș.a.);

- procurarea mărfurilor de consum și a serviciilor;

- costurile de personal (plăți salariale ale angajaților, adaosuri și alte remunerări și beneficii, plata dividendelor, pensiilor ș.a.);

- procurarea și/sau renovarea bunurilor imobiliare pentru revânzare, sau pentru a le acorda în arendă părților terțe;

- sub-împrumuturi în numerar;

- sub-proiecte și activități care nu corespund cerințelor de protecție a mediului înconjurător și a securității de sănătate a personalului;

- construcția și/sau renovarea caselor și spațiilor de locuit a cetățenilor;

- alte cheltuieli și/sau activități care pot fi considerate neeligibile pentru finanțare conform politicilor CEB de finanțare sau a legislației Uniunii Europene în măsura implementării acestora în Republica Moldova.

Este posibilă refinanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, efectuate de către beneficiari din resursele proprii şi/sau din împrumuturile IFP intermediare înainte de data semnării Contractelor de Recreditare cu Ministerul Finanțelor și a contractelor de credit cu IFP (cu toate acestea, cheltuielile eligibile pentru refinanțare retroactivă  nu trebuie să fi survenit mai devreme de 01 ianuarie 2020). În cadrul Proiectului se vor promova de asemenea investițiile noi.

Rata de recreditare a Ministerului Finanțelor/OGP AE pentru recreditarea prin IFP intermediare pentru porțiunea de 90 la sută din suma sub-împrumutului solicitat în Euro poate fi fixă sau flotantă și se va baza pe costurile Ministerului Finanțelor pentru împrumutul extern, plus o marja adăugată pentru acoperirea riscurilor de schimb valutar și a costurilor operaționale.

Pentru porțiunea de co-finanțare din partea Guvernului de 10 la sută a fiecărui sub-împrumut eligibil, alocată de OGP AE, rata de recreditare va fi zero atât pentru IFP, cât și pentru beneficiarii finali, suma principală fiind rambursabilă.

Ratele de recreditare pentru MDL se vor baza pe rata de baza anunțata de Banca Naționala a Moldovei, plus o marja a MF/OGP AE pentru acoperirea riscului de schimb valutar și a cheltuielilor operaționale.  

IFP intermediare pot adăuga o marjă de dobândă pentru acoperirea riscurilor sale legate de operațiunile de recreditare. 

Pentru a asigura transparența costurilor fondurilor, ratele de recreditare de stat pentru IFP sunt plasate periodic în pagina web a Ministerului Finanțelor http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/proiectele-oficiul de gestionare a programelor de asistenta externa.

Pentru negocierea condițiilor și contractarea sub-împrumuturilor  beneficiarii finali trebuie să se adreseze la Instituțiile Financiare Participante intermediare menționate, cu care Ministerul Finanțelor a semnat Contracte de Recreditare a fondurilor Proiectului.  

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă 

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) este responsabil de organizarea operațiunilor de recreditare, elaborarea procedurilor operaționale, consolidarea cererilor de finanțare prezentate de IFP, verificarea eligibilității beneficiarilor și a cheltuielilor propuse pentru finanțare, aprobarea tragerilor fondurilor Liniei de credit, verificarea respectării de către IFP a termenilor și condițiilor Contractelor de Recreditare semnate cu Ministerul Finanțelor, a condițiilor manualelor operaționale, evidența tuturor tranzacțiilor, calcularea și colectarea plăților de la IFP de rambursare a sumelor principale recreditate și de achitare a dobânzilor aferente, asigurarea veniturilor și plăților de deservire a împrumuturilor externe recreditate prin IFP.