Contabilitate și Audit

Una dintre funcțiile de bază ale Ministerului Finanțelor este reglementarea domeniului contabilităţii, raportării financiare şi auditului în sectorul corporativ. În acest sens, Ministerul Finanțelor este responsabil de elaborarea politicilor în domeniile respective, care prevede stabilirea cadrului normativ de bază, principiilor şi cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare în domeniul contabilității şi raportării financiare şi a cadrului juridic privind organizarea auditului de către entităţile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, supravegherii auditului, precum şi a cerinţelor specifice auditului entităţilor de interes public.

Normele de bază care reglementează domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului sînt stabilite în Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 şi Legea privind auditul situațiilor financiare nr.271/2017.

În conformitate cu Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE Ministerul Finanțelor are obligația de a transpune în legislația națională Directivele UE în domeniile menționate.

Astfel, prevederile directivelor sunt încorporate în actele normative de reglementare a contabilității, raportării financiare și auditului (legile de profil, Standardele Naționale de Contabilitate, alte acte normative de reglementare a domeniului).

Direcţia politici contabile şi audit în sectorul corporativ constituie o subdiviziune a aparatului central al Ministerului Finanţelor, scopul căreia constă în elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii, raportării financiare şi auditului în sectorul corporativ.

Direcția este responsabilă de acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Audit și Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili, de elaborarea, aprobarea și publicarea Standardelor Naționale de Contabilitate și altor acte normative de reglementare a contabilității, raportării financiare și auditului.

În vederea exercitării atribuţiilor Direcţia coordonează activitatea şi colaborează cu Consiliul de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanţelor care activează în baza Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de contabilitate şi raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 63/2019.

Supravegherea publică a auditului este exercitată de Consiliul de supraveghere publică a auditului. Consiliul este o instituţie publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.271/2017 şi ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern.

.