Category: Bugetul Public Național

Budget execution reports

In accordance with the provisions of Law No. 181 of 25.07.2014 on Public Finance and Fiscal Responsibility, the reports on the implementation of the national public budget and its components are elaborated and published monthly, semi-annually and annually.

The managers of the component budgets of the national public budget prepare and publish reports on the execution of the budgets they manage.

The Ministry of Finance prepares and publishes the report on the national public budget execution.

Отчеты об исполнении бюджета

Согласно положениям Закона о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 г., отчеты об исполнении национального публичного бюджета и его компонентов формируются и публикуются на ежемесячной, полугодовой и годовой основе.

Распорядители бюджетов в составе национального публичного бюджета формируют и публикуют отчеты об исполнении администрируемых ими бюджетов.

Министерство финансов формирует и публикует отчет об исполнении национального публичного бюджета.

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов включают информацию о:

Национальный публичный бюджет

Согласно ст. 26 Закона №181 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, национальный публичный бюджет Республики Молдова включает государственный бюджет, бюджет государственного социального страхования, фонды обязательного медицинского страхования, местные бюджеты. 

Что такое БЮДЖЕТ?

Бюджет — это оценка доходов и расходов за определенный период времени, обычно один год. Правительство составляет проект бюджета и представляет его на утверждение в парламент. После утверждения бюджет становится законом, исполнение которого является обязательным, как и любой другой закон страны.

Бюджет определяют пять важных характеристик:

What is Budget?

The budget represent the estimate revenue and expenditure for a certain period of time, usually one year. The Government draws up the budget proposal and submits it to Parliament for approval. Following approval, the budget becomes law, the implementation of which is mandatory, as well as any other law of the country.

The budget has five important features:

Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Ce este Buget?

Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte legi a țării.

Bugetul are cinci caracteristici importante:

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda