Sesiune de instruire pentru beneficiari și controlori în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Lun, 30/11/2020 - 13:27 |

În perioada 25-27 noiembrie 2020, Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 (POC BMN) și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al POC BMN au organizat 3  sesiuni consecutive de instruire on-line pentru beneficiarii celui de-al 2-lea apel de propuneri de proiecte din cadrul POC BMN 2014-2020 și pentru controlorii (auditorii) selectați pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor respective. La sesiunile de instruire on-line au participat beneficiari și controlori din cele 8 țări participante la Program: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia și Republica Moldova. Din partea Republicii Moldova la instruire au participat de asemenea și reprezentanții Autorității Naționale de Management, Punctului Național de Contact pentru Control și Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.

În cadrul sesiunilor, beneficiarii au fost instruiți în privința cadrului juridic general și a regulilor de implementare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul  POC BMN 2014-2020. Accent a fost pus pe importanța comunicării între beneficiarul lider, beneficiari și structurile de management ale programului în vederea eficientizării procesului de implementare a proiectelor. Alte subiecte importante abordate în cadrul instruirilor au fost raportarea (narativă și financiară), provocările care pot fi întâmpinate de beneficiari în procesul prezentării rapoartelor prin intermediul sistemului e-MS, aspecte ce țin de achiziții, precum și modalitățile și cazurile de modificare (amendare) a contractului de grant. Instruirile au inclus exerciții practice cu utilizarea sistemului e-MS, precum și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

În cadrul sesiunii de instruire on-line pentru controlorii (auditorii) selectați pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul  POC BMN 2014-2020, experții STC au explicat participanților aspectele ce țin de rolul, sarcinile și responsabilitățile controlorilor, procedurile de verificare, regulile de eligibilitate, așteptările și cerințele față de controlori. De asemenea, controlorii au fost ghidați în utilizarea corectă a sistemului e-MS prin intermediul demonstrărilor practice. 

Numărul mare de participanți la instruire (peste 180 în cazul beneficiarilor proiectelor din apelul 2), precum și implicarea participanților la instruire în discuții, prin întrebări și exemple din activitatea practică, denotă importanța și necesitatea instruirilor date. 

Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională, va continua să coordoneze procesul de implementare a programelor transfrontaliere și transnaționale pe teritoriul Republicii Moldova întru valorificarea resurselor nerambursabile oferite de UE și respectarea regulilor cooperării teritoriale.

N.B. POC BMN 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană (UE). Alocarea financiară a UE este de 49,0 milioane de euro, dintre care: 39,0 milioane Euro provin din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) și 10,0 milioane Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II). Cofinanțarea națională minimă este de 10%. Programul are ca scop îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creștere economică sustenabilă și protecția în comun a mediului.

În cadrul acestui program au fost lansate 2 apeluri de propuneri de proiecte, primul  în 2017 și al doilea în 2018. Proiectele din cadrul primului apel se află la etapa de implementare. Beneficiarii din Republica Moldova participă în 11 proiecte din primul apel: în 2 proiecte în calitate de partener lider, iar în 9 proiecte -  în calitate de partener. Valoarea totală a bugetului pentru partenerii din Republica Moldova în cadrul proiectelor contractate în urma primului apel (ENI) este de 1.954.927,80 Euro. În cel de-al 2-lea apel din partea Republicii Moldova au fost depuse 19 propuneri de proiect, dintre care 15 au fost selectate pentru finanțare, cu 17 beneficiari. Bugetul partenerilor din Republica Moldova pentru proiectele selectate pentru finanțare este de  2.229.704,92 Euro  (ENI).

Toate informațiile privind POC BMN 2014-2020 pot fi consultate pe web site-ul dedicat programului, www.blacksea-cbc.net.