Ministerul Finanțelor inițiază procedura de selectare a auditorilor din sectorul corporativ pentru participarea la instruiri specializate

Jo, 01/03/2018 - 19:16 |

Ministerul Finanțelor, conform prevederilor pct. 20 subpct.1) lit.c) al Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare trasfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017,  informează despre selectarea auditorilor privind participarea la instruiri specializate oferite de Programe  pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor.

Pentru înregistrarea la instruirile specializate, auditorii trebuie să corespundă următoarelor criterii, aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 51 din 1 martie 2018:

a) desfăsoară activitate în cadrul societăților de audit, înregistrate în Registrul de stat al societăților de audit, al auditorilor întreprinzători individuali;
b) au experiență în domeniul auditului pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 5 ani;
c) experiența privind  efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, constituie un avantaj;  
d) posedarea limbii engleze de către auditorul implicat în  efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, constituie un avantaj;
e) deținerea a cel puțin un certificat internațional de calificare în domeniul contabilității și auditului (ACCA, CIPA, CAP, DipIFR), constituie un avantaj.

Cererile de participare vor fi însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente:

- carnetul de muncă sau  contractul individual de muncă prin cumul;
- contractul/ contractele privind efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor, după caz;
- certificatul internațional de calificare în domeniul contabilității și auditului (ACCA, CIPA, CAP, DipIFR), după caz;
- certificatul sau alt document care atestă cunoașterea limbii engleze/declarația pe propria răspundere privind cunoașterea limbii engleze, după caz.

Concomitent cu prezentarea documentelor în original se prezintă și copiile acestora, confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societății de audit în care activează auditorul. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.

Termenul de prezentare a cererilor de participare: 13 martie 2018, bir. 406.

Persoana responsabilă de recepționarea  și examinarea documentelor: Cemertan Silvia – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262761,  adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md.

Documentele prezentate după termenul indicat nu vor fi primite spre examinare. 

Misiunile de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană   se vor efectua doar de către auditorii care vor participa la instruirile specializate oferite de Programe.