Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru funcția de director executiv al Consiliului de supraveghere publică a auditului

Jo, 12/07/2018 - 15:29 |

În vederea asigurării procesului de constituire a Consiliului de supraveghere publică a auditului conform prevederilor Legii nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare, Ministerul Finanțelor inițiază procedura de concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al Consiliului de supraveghere publică a auditului. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 07 august 2018, ora 16.00.

La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor criterii:

a) studii superioare în domeniul economic sau juridic;
b) vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul economic sau în cel juridic;
c) nu are relaţii de rudenie de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, relaţii de afinitate cu auditorii, acţionarii/asociații, membrii organului executiv al entităţilor de audit;
d) nu are antecedente penale;
e) posedă limba română.

În procesul selectării persoanelor pentru ocuparea funcției de director executiv al Consiliului de supraveghere publică a auditului reprezintă un avantaj:

a) să fie nepractician;
b) să dețină certificat de calificare al auditorului;
c) să dețină certificatul international în domeniul contabilității și auditului;
d) vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor;
e) posedarea limbii engleze.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care va conține:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) scrisoare de motivare;
c) copia buletinului de identitate;
d) copia diplomei de studii superioare;
e) copia carnetului/carnetelor de muncă;
f) Curriculum vitae;
g) declarația pe propria răspundere privind lipsa relaţiilor de rudenie de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, relaţii de afinitate cu auditorii, acţionarii/asociații, membrii organului executiv al entităţilor de audit;
h) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedente penale;
i) copia certificatului sau altui document care atestă cunoașterea limbei engleze.

Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7, bir. 406

Persoana de contact: Iachim Cristina – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, tel. 022 26 27 98,

e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.