Invitație de expunere a interesului de participare la a doua rundă de consultare pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027

Marți, 05/10/2021 - 10:44 |

În atenția autorităților publice centrale și locale, instituții publice, universități, organizații neguvernamentale, și alte părți naționale interesate.

Prin prezenta, Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională de comun cu Oficiul Antenă a Secretariatului Tehnic Comun a Programului Operațional Comun România - Republica Moldova din cadrul I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” va organiza în perioada 12 - 13 octombrie 2021 ședințele grupurilor de lucru tematice pentru viitorul program Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021 - 2027.

Prima rundă de consultări - desfășurată în iunie 2021 care a implicat compilarea unui prim chestionar online - a produs rezultate care au fost examinate și aprobate în comun de către reprezentanții delegațiilor naționale din cele două țări. Rezultatele au confirmat domeniile de interes și concentrare ale programului în următoarele 4 obiective:

În cadrul Obiectivului de Politică 2 (PO2) „O tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă fără emisii de carbon și o Europă rezistentă și vecinătatea sa prin promovarea unei tranziții energetice curate și corecte, investiții verzi și albastre, economia circulară, atenuarea schimbărilor climatice și adaptare, prevenire și gestionare a riscurilor”:

 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, rezistența, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;
 • Promovarea accesului la gestionarea durabilă a apei;
 • Promovarea tranziției către o economie circulară și eficientă din punct de vedere al resurselor;
 • Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare;

   În cadrul Obiectivului de politică 4 (PO4) „O Europă mai socială și vecinătatea ei”:

 • Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin încurajarea rezilienței pentru educație și formare la distanță și online;
 • Asigurarea accesului egal la asistența medicală și încurajarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenței primare, și promovarea tranziției de la asistența instituțională la cea bazată pe familie și comunitate;
 • Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

 În cadrul Obiectivului Specific Interreg ISO1 „O mai bună guvernanță a cooperării pentru Europa și vecinătatea ei”:

 • Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu și a părților interesate;
 • Consolidarea unei administrații publice eficiente prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa strategii macro-regionale, precum și alte strategii teritoriale.

 În cadrul Obiectivului Specific Interreg ISO2 „O Europă mai sigură și vecinătatea ei”:

 • Gestionarea trecerii frontierei și gestionarea mobilității și migrației.

Deoarece obiectivul principal actual al procesului de programare este identificarea și detalierea domeniilor de acțiune și a acțiunilor specifice potențiale care urmează să fie promovate și finanțate în cadrul programului, respectând în mod corespunzător principiul parteneriatului, invităm părțile interesate să participe la a doua rundă de consultare care se va desfășura în formatul grupurilor de lucru naționale constituite de Autoritatea Națională (MF).

Doritorii de a participa la a doua rundă de consultare pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027, desfășurată în format on-line, vor transmite datele de contact (nume, prenume, instituția în care activează, e-mail, telefon de contact) până la data de 6 octombrie 2021, la următoarea adresă de e-mail: natalia.caraus@ogpae.gov.md.

Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul să selecteze participanții finali în dependență de relevanța, expertiza și locurile disponibile.

Totodată, sunteți invitați să completați chestionarul menționat mai jos, în funcție de domeniul dvs. de expertiză, până la data de 6 octombrie 2021.

 Puteți accesa chestionarul la următorul link:

https://ru.surveymonkey.com/r/N5FKKV9?fbclid=IwAR2cGZZXGeXb39TCLrEXqZ8MY3CJ8HIgjoWfzBUTsjkiH6ohKc135IuoJII

Vă mulțumim pentru interesul acordat exercițiului de consultare pentru definirea strategiei programului Interreg NEXT RO-MD 2021-2027.