Anunț privind organizarea consultării publice

Ministerul Finanţelor, în temeiul prevederilor Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, prezintă spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013.

Facilitățile urmărite prin adoptarea proiectului reprezintă finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.
De asemenea, reieșind din modificările și completările propuse entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

La fel, se completează Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” cu prevederi referitor la investițiile imobiliare și se abrogă Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”.

Totodată, componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat prinr-un Standard Național de Contabilitate nou „Prezentarea situațiilor financiare”. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere stabilit de Directiva 2013/34/EU. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital.

Standardele Naționale de Contabilitate modificate și completate * **

*completările efectuate sunt evidențiate prin text marcat cu culoarea roșie subliniat, textul exclus este marcat cu culoarea roșie tăiat.

** Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare” este expus în redacție nouă.

Perioada: 
Luni, 21 August, 2017 - 13:45 până Joi, 21 Septembrie, 2017 - 13:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda