Despre Directoratul Liniei de Credit

Despre Directoratul Liniei de Credit

Directoratul Liniei de Credit (DLC) a fost creat în anul 1995 în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei în scopul implementării liniei de credit acordată pentru dezvoltarea sectorul privat, finanțată de Banca Mondială. Din anul 2001 - reorganizat și transferat sub umbrela Ministerului Finanţelor. Activitatea DLC este reglementată de Regulamentul DLC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 953 din 7 septembrie 2001.

DLC dispune de autonomie administrativă şi financiară, este o unitate specială, căreia i s-au atribuit funcţiile de re-creditare şi administrare a resurselor liniilor de credit ale proiectelor şi programelor investiţionale definite de Guvern și de Ministerul Finanțelor, finanţate din împrumuturile și granturile externe ale Băncii Mondiale, Băncii Europene de Investiții, IFAD şi ale altor organizaţii financiare internaţionale, acordate pentru sprijinirea şi dezvoltarea economiei ţării, promovarea exporturilor, susținerea tinerilor întreprinzători, crearea noilor locuri de muncă, dezvoltarea întreprinderilor noi private.

Activitatea DLC este condusă de șeful Directoratului, care raportează Ministerului Finanţelor, donatorilor şi creditorilor. Acesta coordonează activitatea DLC şi răspunde de rezultatele obţinute; răspunde pentru activele şi mijloacele financiare ce aparţin DLC şi sunt destinate pentru desfăşurarea activităţii lui; reprezintă DLC în relaţiile cu terţe persoane; prezintă Consiliului propuneri referitor la IFP selectate pentru a fi aprobate sau nu în calitate de intermediari ai resurselor acordate; informează Consiliul privind finanţarea acordată sub-proiectelor prezentate de IFP; prezintă Consiliului spre aprobare completările şi amendamentele la procedurile operaţionale ale liniilor de credit, coordonate la caz cu organizaţiile financiare internaţionale donatoare; aduce la cunoştinţa Consiliului şi alte chestiuni, care necesită aprobarea lor definitiva; pregăteşte agenda pentru întrunirile Consiliului Directoratului.

Sarcinile principale
  • administrarea resurselor liniilor de credit în conformitate cu condiţiile acordurilor de împrumuturi externe, semnate între Republica Moldova şi Banca Mondiala, aprobate de Parlamentul Republicii Moldova, precum şi altor proiecte şi programe investiţionale finanţate de organizaţii financiare internaţionale;
  • organizarea și continuarea operaţiunilor de re-creditare a fondurilor circulante (revolving) acumulate ale Proiectelor pentru noi sub-proiecte viabile private prin intermediul instituţiilor financiare participante eligibile;
  • evidenta tuturor tranzacţiilor legate de administrarea liniilor de credit;
  • calcularea şi colectarea plăţilor de achitare a sumelor principale şi a dobânzilor pentru sub-împrumuturile re-creditate instituţiilor financiare intermediare pentru a fi rambursate Ministerului Finanţelor şi organizaţiilor financiare internaţionale creditoare;
  • acordarea concursului la dezvoltarea şi implementarea noilor proiecte ale organizaţiilor financiare internaţionale de fonduri rambursabile;
  • evaluarea și monitorizarea instituţiilor financiare participante;
  • pregătirea rapoartelor de progres;

Directoratul i-şi exercita atribuţiile în baza prevederilor legislaţiei naţionale şi prevederilor acordurilor internaţionale de împrumut în vederea operaţiunilor de re-creditare prin IFP, regulamentelor şi instrucţiunilor sale interne, procedurilor operaţionale şi manualelor de proiect, coordonate la caz cu creditorii externi - finanţatorii proiectelor investiţionale. 

Consiliul DLC

Consiliul Directoratului de supraveghere este constituit din cinci membri, trei dintre care (inclusiv Președintele Consiliului) - sunt numiţi de Ministerul Finanţelor, unul de Banca Naţională şi unul de Ministerul Economiei. Consiliul DLC se întruneşte pe măsura necesitaţilor şi adoptă decizii definitive privind următoarele chestiuni:

  • validarea procedurilor operaţionale şi aprobarea regulamentelor Directoratului, a amendamentelor şi completărilor propuse la ele sau, după caz, aprobate de Banca Mondială sau de alte organizaţii financiare internaţionale;
  • aprobarea / confirmarea instituțiilor financiare selectate în calitate de intermediari financiari ai resurselor liniilor de credit;
Contactele DLC

Adresa: str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 57/1, of. 304-307.
Chișinău, Republica Moldova
Telefoane de contact. +373 22 232 963; 238 246; 238 247. Fax: + 373 22 238 248
E-mail: dlcminfin@arax.md