Posturi vacante

Posturi vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 

Lista posturilor vacante (concurs cu începere de la data de 01 august 2017)
 1. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară -  consultant principal – 1 funcție temporar vacantă;
 2. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară -  consultant superior – 1 funcție temporar vacantă;
 3. Secţia elaborarea bugetului şi prognoze multianuale a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară- consultant superior – 1 funcție vacantă;
 4. Secţia sinteza şi analiza bugetului a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară – consultant– 1 funcție temporar vacantă.
 5. Direcţia recreditare din cadrul Direcţiei generală datorii publice – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 6. Secția reglementarea auditului în sectorul corporativ din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcție vacant;
 7. Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 8. Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor materiale ale statului  din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului  – consultant superior – 1 funcție  temporar vacantă;
 9. Direcţia politică fiscală şi vamală din cadrul Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală– consultant – 1 funcție  temporar vacantă;
 10. Secţia cheltuielilor capitale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale și cheltuieli capitale – consultant superior – 1 funcție  temporar vacantă;
 11. Direcţia finanţele autorităţilor publice – consultant – 1 funcție  temporar vacantă;
 12. Secția finanțele în domeniul protecției sociale din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială – consultant– 1 funcție  temporar vacantă;
 13. Secţia asistenţă juridică din cadrul Direcţiei juridice  – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 14. Secția reglementarea și monitorizarea funcționării sistemului trezorerial din cadrul Direcției metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcție vacantă;
 15. Secţia prognoză şi gestionarea lichidităţilor din cadrul Direcției managementul lichidităţilor,  Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcție vacantă.
Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare.

 

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Termenul de depunere 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 04 septembrie 2017, ora 16:00

Telefon de contact: 022 26 27 78
e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 221
Persoana de contact: Aparatu Natalia, şef Secţie gestiune personal

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Arhiva

Anunț privind concursul din 26 mai 2017