Posturi vacante

Posturi vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante cu începere de la data de 13 martie 2018:

 

Lista posturilor vacante
 1. Secția prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară,  șef adjunct direcție, șef secție - 1 funcție vacantă

 2. Secția bugetelor locale din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară, consultant principal –1 funcție temporar vacantă

 3. Secția datorie externă din cadrul Direcției datorii publice, consultant principal –1 funcție temporar vacantă

 4. Secția asistență financiară externă din cadrul Direcției investiții publice și administrarea asistenței financiare externe, consultant superior –1 funcție  vacantă

 5. Serviciul fondurilor de dezvoltare din cadrul Direcției investiții publice și administrarea asistenței financiare externe, consultant superior –1 funcție vacantă

 6. Secția finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, consultant superior - 1 funcție temporar vacantă

 7. Trezoreria Regională Nord, Centru, Sud, Chișinău-bugetul de stat -  7 funcții vacante, 5 funcții temporar vacante

Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare.

 

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

Termenul de depunere 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 12 aprilie 2018, ora 16:00

Telefon de contact: 022 26 27 78
e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 221
Persoana de contact: Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane din cadrul Direcţiei managementul instituțional

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Arhiva


Anunț privind concursul din 18 ianuarie 2018

Secția managementul documentelor din cadrul Direcției managementul instituțional, consultant superior - termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 19 ianuarie 2018, ora 16:00

Anunț privind concursul din 26 mai 2017