Category: Treasury

Accounting in the Budgetary System

Starting from 1 January 2016, financial accounting and reporting in the budgetary system are conducted in accordance with the new Chart of Accounts and Methodological Norms on accounting and financial reporting in the budgetary system approved by the Order of the Minister of Finance No. 216 of 28 December 2015. The new Chart of Accounts is integrated with the new economic classification of the budget.

Budget Execution

In the budget execution process, the Treasury ensures:

·      The Single Treasury Account functioning;

·      Participation in the Automated Interbank Payment System;

·      Registration of commitments;

·      Daily cash forecasting and management.

The Treasury prepares and publishes periodic and annual reports on the execution of the State Budget and the National Public Budget. 

Methodology information

The Treasury is responsible for the development of methodological material for:

·      Budget execution and reporting;

·      Cash planning and management;

·      Registration of commitments;

·      Financial accounting and reporting by budgetary institutions;

·      Preparation of consolidated financial statements.

State Treasury

The State Treasury is a General Directorate within the Ministry of Finance. The State Treasury's mission is to develop and implement the state policy on Public Finance Management and transparency.

The main functions are:

· the efficient execution of the national public budgets;

Despre Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Trezoreria de Stat

Trezoreria de Stat este Direcţie generală în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor, nu are statut de persoană juridică, dar dispune de ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi ştampile, pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale.

Misiunea Trezoreriei de Stat constă în elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul gestionării și transparenței finanţelor publice.

Principalele funcții sunt:

Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Informații cu caracter metodologic

Trezoreria este responsabilă pentru elaborarea materialului metodologic privind:

  • executarea și raportarea bugetară
  • planificarea și gestionarea numerarului
  • înregistrarea angajamentelor
  • contabilitatea financiară și raportarea de către instituțiile bugetare
  • întocmirea situațiilor financiare consolidate

Trezoreria oferă consiliere metodologică și consultații autorităților publice centrale și locale în procesul de execuție bugetară. 

Executarea bugetului

În procesul de execuție bugetară, trezoreria asigură:

  • Funcționarea Contului Unic  Trezorerial
  • Participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare
  • Înregistrarea angajamentelor
  • Prognoza și gestionarea zilnică a numerarului

Trezoreria întocmește și publică rapoarte periodice și anuale privind execuția bugetului de stat și a bugetului național. 

Contabilitatea în sistemul bugetar

Începând cu 1 ianuarie 2016, contabilitatea și raportarea financiară în sistemul bugetar se efectuează în conformitate cu noul Plan de Conturi pentru sistemul bugetar și a Normelor Metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Noul Plan de Conturi este integrat cu noua clasificare economică a bugetului.

Pages

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda