Category: Местные бюджеты

Местные бюджеты

Местные органы административного управления разрабатывают, утверждают и администрируют местные бюджеты, в соответствии с действующим законодательством, формируют бюджетные прогнозы и предпринимают, в пределах компетенции, меры для расширения налоговой базы и обеспечения среднесрочной и долгосрочной устойчивости местных бюджетов, выдвигают предложения по формированию бюджетно-налоговой и отраслевой политики, а также участвуют в консультациях по межбюджетным отношениям, обеспечивают распоряжение бюджетными ресурсами и администрирование общественного имущества, в соответстви

Что такое БЮДЖЕТ?

Бюджет — это оценка доходов и расходов за определенный период времени, обычно один год. Правительство составляет проект бюджета и представляет его на утверждение в парламент. После утверждения бюджет становится законом, исполнение которого является обязательным, как и любой другой закон страны.

Бюджет определяют пять важных характеристик:

What is Budget?

The budget represent the estimate revenue and expenditure for a certain period of time, usually one year. The Government draws up the budget proposal and submits it to Parliament for approval. Following approval, the budget becomes law, the implementation of which is mandatory, as well as any other law of the country.

The budget has five important features:

Bugetele locale

Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale, în conformitate cu legislația în vigoare, elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilității bugetelor locale pe termen mediu şi lung, înaintează propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale, precum şi participă la consultările privind relațiile interbugetare, asigură gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu legislația și princi

Ce este Buget?

Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte legi a țării.

Bugetul are cinci caracteristici importante:

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda