О Министерстве финансов

Министерство финансов - специализированный орган центрального публичного управления, формирующий и проводящий единую политику государства в области государственных финансов.  В качестве главного надзорного органа на уровне государственных финансов, Министерство финансов обеспечивает регулирование и осуществление политики в области управления государственными финансами.

Миссия

Министерство финансов является специализированным органом центрального публичного управления, отвечающим за разработку прогнозируемой, устойчивой и корректной политики в области управления государственными финансами путем продвижения бюджетной прозрачности, в тесном сотрудничестве с предпринимательской средой и другими представленными группами интересов, в целях обеспечения равновесия между поставленными целями и имеющимися в распоряжении ресурсами.

Видение

Деятельность Министерства финансов основывается в основном на достижении оптимального уровня в экономическом развитии общества.  Как следствие, отношения с собственными сотрудниками, партнерами и гражданским обществом являются ключом к успешному исполнению его мандата.

Ценности

Министерство финансов стремится быть корректным, прозрачным, рациональным․

Основная задача Министерства заключается в обеспечении баланса между поставленными задачами и имеющимися ресурсами.  Основные направления деятельности Министерства включают: политику в сфере бюджета, учета, аудита, государственных закупок, налогов и таможни, а также ее администрирование.

В обязанности Министерства входит разрабатывать прогнозируемую, устойчивую и корректную политику регулирования предпринимательской деятельности, налогообложения, таможенной деятельности, учета и аудита, в тесном сотрудничестве с предпринимательской средой и другими представительными группами интересов.

Исходя из целей своей программы деятельности, Министерство финансов разрабатывает необходимый пакет нормативных документов, регулирующих бюджетный процесс, систему налогообложения и бухгалтерского учета, составляет прогнозы на среднесрочный и долгосрочный период в отношении финансовых ресурсов, находит решения по реформе в области государственных финансов, обеспечивает поступления и платежи в государственный бюджет.

Также, Министерство:

  • разрабатывает и продвигает проект закона о годовом бюджете и, при необходимости, законопроекты о внесении поправок и дополнений к закону о годовом государственном бюджете и осуществляет исполнение государственного бюджета;
  • в рамках установленных законом полномочий, берет и гарантирует государственные займы на внутреннем и вешнем финансовом рынке, управляет и проводит мониторинг внутренних и внешних долгов Правительства;
  • напрямую участвует в разработке фискальной и таможенной политики государства, политики и оценки инвестиционных предложений за счет средств бюджета, а также из внешних источников;
  • участвует в заключении двусторонних и многосторонних соглашений в виду продвижения и защиты инвестиций, избегания двойного налогообложения и борьбы с уклонениями от уплаты налогов.
, , , ,

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul:

  • elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat și realizează executarea bugetului de stat;
  • în limitele competenţelor stabilite prin lege, contractează şi garantează împrumuturile de stat pe piaţa financiară internă şi externă, gestionează şi monitorizează datoriile interne şi externe ale Guvernului;
  • participă în mod direct la elaborarea politicii fiscale și vamale a statului, a politicii şi evaluării ofertelor în domeniul investiţiilor, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din contul surselor externe;
  • participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunii fiscale.
ARHIVA

Declarații de răspundere managerială și Registre de evidență a cadourilor admisibile

Declarații de răspundere
Registre de evidență

Соответствующие ссылки