Category: БГСС

Budget execution reports

In accordance with the provisions of Law No. 181 of 25.07.2014 on Public Finance and Fiscal Responsibility, the reports on the implementation of the national public budget and its components are elaborated and published monthly, semi-annually and annually.

The managers of the component budgets of the national public budget prepare and publish reports on the execution of the budgets they manage.

The Ministry of Finance prepares and publishes the report on the national public budget execution.

Отчеты об исполнении бюджета

Согласно положениям Закона о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 г., отчеты об исполнении национального публичного бюджета и его компонентов формируются и публикуются на ежемесячной, полугодовой и годовой основе.

Распорядители бюджетов в составе национального публичного бюджета формируют и публикуют отчеты об исполнении администрируемых ими бюджетов.

Министерство финансов формирует и публикует отчет об исполнении национального публичного бюджета.

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов включают информацию о:

Бюджет государственного социального страхования

Центральный орган государственной власти в области социальной защиты отвечает за формирование политики в области государственного социального страхования и социальной помощи и представляет Министерству финансов, на основании предложений Национальной кассы социального страхования, прогнозы бюджета государственного социального страхования (БГСС) и другую информацию, необходимую для формирования бюджетного прогноза на среднесрочный период, продвигает проект закона о БГСС, проводит мониторинг и анализ исполнения БГСС, а также эффективности программ, выдвигает Правительству пр

Что такое БЮДЖЕТ?

Бюджет — это оценка доходов и расходов за определенный период времени, обычно один год. Правительство составляет проект бюджета и представляет его на утверждение в парламент. После утверждения бюджет становится законом, исполнение которого является обязательным, как и любой другой закон страны.

Бюджет определяют пять важных характеристик:

What is Budget?

The budget represent the estimate revenue and expenditure for a certain period of time, usually one year. The Government draws up the budget proposal and submits it to Parliament for approval. Following approval, the budget becomes law, the implementation of which is mandatory, as well as any other law of the country.

The budget has five important features:

Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Autoritatea publică centrală în domeniul protecției sociale este responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul asigurărilor sociale de stat şi asistenței sociale şi prezintă Ministerului Finanțelor, în baza propunerilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, prognoze ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) şi alte informații necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, promovează proiectul legii BASS, monitorizează şi analizează executarea BASS, precum şi performanța în cadrul programelor, înaintează Guvernului propuneri în vederea asigurării

Ce este Buget?

Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte legi a țării.

Bugetul are cinci caracteristici importante:

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda