Rapoarte privind executarea bugetului

Conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, rapoartele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia se întocmesc și se publică lunar, semianual și anual.

Administratorii bugetelor componente ale bugetului public național întocmesc și publică rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Ministerul Finanțelor întocmește și publică raportul privind executarea bugetului public național.

Rapoartele lunare privind executarea bugetelor oferă informații referitor la:

- venituri;
- cheltuieli;
- sold bugetar (excedent/deficit);
- surse de finanțare

aferente bugetului public național și componentelor acestuia:

 • bugetului de stat;
 • bugetului asigurărilor sociale de stat,
 • fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
 • bugetelor locale.

Rapoartele respective conțin indicatorii aprobați, precizați, executați, precum și executați în perioada respectivă a anului precedent.

Lunar se întocmește și se plasează Informațiile privind creanțele cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) pe bugetul de stat și bugetele locale.

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul bugetar în curs se întocmește și se prezintă Parlamentului pînă la 15 august.

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia prezintă informații cu privire la:

 • Evoluții macroeconomice recente ale economiei naționale;
 • Executarea bugetului public național la general;
 • Executarea bugetului de stat;
 • Evoluții în domeniul datoriei de stat și altor angajamente condiționate;
 • Perspectivele executării bugetului de stat până la finele anului.

Anexele la Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia oferă informații cu privire la:

 • Executarea indicatorilor generali ai bugetului public național și ai componentelor acestuia;
 • Executarea indicatorilor bugetului public național conform clasificației economice;
 • Executarea indicatorilor bugetului de stat conform clasificației economice;
 • Executarea bugetelor autorităților publice centrale;
 • Estimarea executării scontate a bugetului public național pînă la finele anului.

Rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondulrilor asigurării obligatorii de asistență medicală se întocmesc de administratorii bugetelor respective și se prezintă Guvernului, iar apoi Parlamentului spre aprobare pînă la 1 iunie a anului următor perioadei de gestiune.

Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale se întocmesc de către autoritățile executive locale și se prezintă spre aprobare consiliilor locale pînă la 15 martie a anului următor perioadei de gestiune.

Rapoartele anuale privind executarea bugetelor se prezintă în format comparabil cu formatul bugetelor aprobate şi cuprind:

 • caracteristicile cadrului macroeconomic în anul respectiv, dinamica şi tendinţele indicatorilor în comparaţie cu anii precedenţi;
 • evaluarea implementării măsurilor de politici bugetar-fiscale în raport cu asumările prevăzute în buget, precum şi explicaţii privind eventuale abateri de la limitele macrobugetare pe termen mediu;
 • nivelul de executare a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare în raport cu indicatorii planificaţi, cu executarea din anul precedent şi cu explicarea cauzelor devierilor;
 • explicaţii la modificările bugetare efectuate pe parcursul anului;
 • nivelul datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale în raport cu limitele stabilite;
 • nivelul de realizare a programelor;
 •  alte informaţii relevante.·                 

Anexele la rapoartele anuale corespund anexelor la legile bugetelor aprobate.