Managementul investițiilor capitale

Managementul investițiilor capitale

În baza art.40 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 investiţiile capitale finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale se planifică, se execută şi se raportează ca parte integrantă a bugetului de stat sau, respectiv, a bugetelor locale.

Autorităţile publice asigură, după caz, iniţierea, planificarea, examinarea, aprobarea, implementarea proiectelor de investiţii capitale din domeniile de competenţă, precum şi monitorizarea şi raportarea privind gradul de implementare şi performanţa acestora.

Hotărârea Guvernului „Cu privire la investiţiile capitale publice” nr.1029 din 19 decembrie 2013 stabileşte un mecanism transparent şi eficient de pregătire, aprobare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de investiţii capitale finanţate de la bugetul public naţional.

Regulamentul menționat are drept scop stabilirea unui mecanism transparent şi eficient de pregătire, aprobare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de investiţii capitale finanţate de la bugetul public naţional (denumit în continuare buget).

Sub incidenţa prezentului Regulament nu cad numai proiectele de investiţii capitale finanţate din fondurile a căror utilizare este reglementată prin acte legislative.

Pornind de la cadrul normativ, iniţiatorii de proiecte de investiţii capitale se consideră autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate.

Principiile de alocare a resurselor pentru investiţii capitale presupun:

 1. alocarea preponderentă a resurselor, pentru finalizarea proiectelor în curs de desfăşurare;
 2. proiectele noi de investiţii capitale trebuie să rezulte din priorităţile Guvernului / autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică.

 

Ciclul proiectului de investiţii capitale include următoarele etape care sunt obligatorii pentru toate proiectele, indiferent de tipul şi mărimea acestora (anexa nr.1):

 1. identificarea proiectului şi evaluarea preliminară;
 2. pregătirea documentaţiei de proiect;
 3. examinarea şi aprobarea finanţării;
 4. implementarea şi monitorizarea;
 5. evaluarea finală.

 

Planificarea investiţiilor capitale în contextul procesului bugetar implică:

 1. stabilirea limitei generale pentru cheltuielile de investiţii capitale;
 2. analiza şi evaluarea portofoliului existent al proiectelor de investiţii capitale;
 3. identificarea priorităţilor pentru investiţii capitale;
 4. determinarea limitelor de cheltuieli pentru investiţii capitale.

Instrucţiunea privind managementul proiectelor de investiţii capitale are drept scop reglementarea metodologică a procesului de identificare, pregătire, aprobare, evaluare preliminară şi raportare a proiectelor de investiţii capitale; pregătirea documentaţiei de proiect; examinarea şi aprobarea finanţării proiectelor de investiţii capitale din bugetul public naţional şi determină responsabilităţile părţilor implicate în derularea ciclului de proiect.

Este de menționat faptul că reforma managementului investițiilor capitale publice a fost inițiată cu suportul Băncii Mondiale. La moment, această reformă este susținută de Proiectul de Asistența Tehnică UE pentru Îmbunătățirea Reformei Managementului Finanțelor Publice în Republica Moldova.

Actele normative emise în acest scop au fost elaborate cu implicarea nemijlocită a experților Băncii Mondiale, cooperarea cu aceștia urmând a fi în continuare dezvoltată.

Ministerul Finanțelor apreciază suportul Băncii Mondiale și Comisiei Europene și contează mult pe continuarea acestuia.