Concurs pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri

Mar, 02/10/2018 - 15:19 |

Ministerul Finanțelor, întru asigurarea procesului de constituire a primei componențe a Comitetului de supraveghere a auditului conform prevederilor pct. 7 al Hotărîrii Guvernului nr.807/2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, inițiază concurs pentru selectarea reprezentantului mediului de afaceri.

Condițiile privind participarea la concurs: Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanțului  mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:

a) este nepractician;
b) studii superioare în domeniul economic sau juridic;
c) vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
d) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
e) cunoașterea limbii române;
f) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
g) soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sînt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
h) nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.

În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj:

a) deținerea certificatului de calificare al auditorului;
b) deținerea certificatului international în domeniul contabilității și auditului;
c) vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
d) cunoașterea limbii engleze.

Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) scrisoare de motivare;
c) copia buletinului de identitate;
d) copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat;
e) copia carnetului/carnetelor de muncă;
f) Curriculum vitae;
g) declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sînt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit;
h) cazierul judiciar.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 16 octombrie 2018, ora 16.00.

Telefon de contact: 022 26 27 60

e-mail: ala.vizir@mf.gov.md

Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7, bir. 406

Persoana de contact: Vizir Ala – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.