Contabilitate și raportare financiară

Contabilitate și raportare financiară

Contabilitatea este știința și arta gestionării afacerilor și reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară.

De asemenea, contabilitatea are drept sarcină evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalului propriu, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice și juridice, întru realizarea căreia trebuie să asigure înregistrarea, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, modificările capitalului propriu și fluxurile de numerar, atît pentru cerințele interne ale acestora, cît și în relațiile cu investitorii existenți și potențiali, fondatorii, creditorii, organele de control, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori ai informațiilor economice.

Pentru ținerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare entitățile aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară care reprezintă standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova sau Standardele Naţionale de Contabilitate care sînt bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe I.F.R.S., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.