Auditul situațiilor financiare

Auditul situațiilor financiare

Auditul reprezintă examinarea independentă a situațiilor financiare anuale, inclusiv a celor consolidate ale entității auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului cu privire la faptul dacă situațiile financiare sunt  pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil.

Scopul  auditului  constă în verificarea situațiilor financiare avînd o utilitate internă (pentru conducerea entității auditate) si o alta externă, de informare a terților (acționari, investitori, instituții guvernamentale, clienți, furnizori, creditori etc), exercitat în scopul  asigurării credibilității acestor informații.

Misiunea Ministerului Finanțelor în acest sens constă în elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii şi auditului situațiilor financiare în sectorul corporativ conform Directivelor UE.

Entitățile de audit efectuează auditul situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova, cu aplicarea principiilor de etică profesională prevăzute de Codul etic al profesioniștilor contabili și întocmesc raportul auditorului pentru a fi prezentat entităților auditate.