Contabilitate și Audit

Contabilitate și Audit

Una dintre funcţiile de bază ale Ministerului Finanţelor este reglementarea domeniului contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ. În acest sens, Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea politicilor în domeniile respective, care prevede stabilirea cadrului juridic și a cerinţelor unice, a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare şi a cadrului juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementarea exercitării profesiei de auditor.

Normele de bază care reglementează domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului sînt stabilite în Legea contabilităţii nr.113 - XVI din 27.04.2007 şi Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007.

În conformitate cu Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planurile naţionale de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, și Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, Ministerul Finanţelor are obligaţia de a transpune în legislaţia naţională Directivele UE în domeniile menţionate.

Astfel, prevederile directivelor vor fi încorporate în actele normative de reglementare a contabilității, raportării financiare și auditului (legile de profil, Standardele Naționale de Contabilitate, alte acte normative de reglementare a domeniului).

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ constituie o subdiviziune a aparatului central al Ministerului Finanţelor, scopul căreia constă în elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii, raportării financiare şi auditului în sectorul corporativ.

Direcția este responsabilă de acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Audit și Codului Etic, de elaborarea, aprobarea și publicarea Standardelor Naționale de Contabilitate și altor acte normative de reglementare a contabilității, raportării financiare și auditului.

În vederea exercitării atribuţiilor Direcţia coordonează activitatea şi colaborează cu Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor care activează în baza Hotărîrii Guvernului Nr.128 din 08.02.2008. 

Cu referință la auditul situațiilor financiare, Direcția are în atribuțiile sale de bază: monitorizarea stagierii în activitatea de audit, organizarea examenului de calificare pentru obținerea calității de auditor pentru auditul general cu examinarea acestuia de către Comisia de certificare, ținerea și actualizarea Registrului de stat al auditorilor şi Registrului de stat al societăţilor de audit al auditorilor întreprinzători individuali, Listei  organizaţiilor şi instituţiilor cu instruire profesională continuă al auditorilor, asigură activitatea Consiliului Consultativ în domeniul auditului situațiilor financiare.