Cadrul Bugetar pe Termen Mediu - CBTM

CBTM este…
 • un instrument de gestionare a finanţelor publice;
 • o modalitate de corelare a alocării resurselor cu politicile şi strategiile guvernamentale intr-o perspectivă pe termen mediu;
 • un document de analiză şi prognoză financiară pe termen mediu.
CBTM a fost introdus pentru a…
 • ameliora disciplina financiară globală; 
 • imbunătăţi prognozele macroeconomice şi fiscale şi a elabora unui cadru real şi cuprinzător de resurse
 • asigura o legătura mai bună intre alocarea resurselor şi priorităţile de politici 
 • imbunătăţi procesul decizional in domeniul gestionării bugetului;
 • dispune de un grad mai înalt de previzibilitate financiară;
 • identifică problemele-cheie ale bugetului şi soluţiile posibile; 
 • spori capacitatea autorităţilor publice de a gestiona finanţele publice;
 • spori transparenţa in procesul de gestionare a finanţelor publice.
In procesul bugetar CBTM este…
 • faza iniţiala şi parte integrală a ciclului anual de planificare a bugetului;
 • pregatit şi aprobat de Guvern  înainte de elaborarea bugetului anual;
 • un cadru strategic pentru pregatirea ulterioară a bugetului;
 • elaborat anual în perioada ianuarie – aprilie, avansând cu un an pentru a menţine orizontul de timp de trei ani.
Elementele principale ale CBTM sunt…
 • cadrul macro-financiar, cu o prognoză a resurselor disponibile pentru finanţarea cheltuielilor publice; 
 • structura veniturilor şi cheltuielilor publice;
 • analiza sectorială şi planurile  strategice de cheltuieli pe sectoare; 
 • plafoanele de cheltuieli pe sectoare şi autorităţi publice centrale.
CBTM în Republica Moldova…
 • a fost întrodus în 2002;
 • cuprinde actualmente toate componentele bugetului public naţional;
 • conţine elemente de analiză şi planificare strategică sectorială;
 • este extins la nivel local, începind cu anul 2004.