Cadrul Bugetar pe Termen Mediu - CBTM

CBTM este…
 • un instrument de gestionare a finanţelor publice;
 • o modalitate de corelare a alocării resurselor cu politicile şi strategiile guvernamentale intr-o perspectivă pe termen mediu;
 • un document de analiză şi prognoză financiară pe termen mediu.
CBTM a fost introdus pentru a…
 • ameliora disciplina financiară globală; 
 • imbunătăţi prognozele macroeconomice şi fiscale şi a elabora unui cadru real şi cuprinzător de resurse
 • asigura o legătura mai bună intre alocarea resurselor şi priorităţile de politici 
 • imbunătăţi procesul decizional in domeniul gestionării bugetului;
 • dispune de un grad mai înalt de previzibilitate financiară;
 • identifică problemele-cheie ale bugetului şi soluţiile posibile; 
 • spori capacitatea autorităţilor publice de a gestiona finanţele publice;
 • spori transparenţa in procesul de gestionare a finanţelor publice.
In procesul bugetar CBTM este…
 • faza iniţiala şi parte integrală a ciclului anual de planificare a bugetului;
 • pregatit şi aprobat de Guvern  înainte de elaborarea bugetului anual;
 • un cadru strategic pentru pregatirea ulterioară a bugetului;
 • elaborat anual în perioada ianuarie – aprilie, avansând cu un an pentru a menţine orizontul de timp de trei ani.
Elementele principale ale CBTM sunt…
 • cadrul macro-financiar, cu o prognoză a resurselor disponibile pentru finanţarea cheltuielilor publice; 
 • structura veniturilor şi cheltuielilor publice;
 • analiza sectorială şi planurile  strategice de cheltuieli pe sectoare; 
 • plafoanele de cheltuieli pe sectoare şi autorităţi publice centrale.
CBTM în Republica Moldova…
 • a fost întrodus în 2002;
 • cuprinde actualmente toate componentele bugetului public naţional;
 • conţine elemente de analiză şi planificare strategică sectorială;
 • este extins la nivel local, începind cu anul 2004.
CBTM (2007-2009) …
 • a fost aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 813 din 11 iulie 2006;
 • a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor în colaborare cu Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM, format din reprezentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, autorităţilor publice centrale, cît şi ai partenerilor sociali - Patronatul şi Sindicatele.

Schimbările principale fată de anii precedenti se referă la: (I) extinderea analizei sectoriale asupra sectorului agriculturii; (II) analiza impactului măsurilor promovate de politica fiscală, (III) analiza tendinţelor ăi priorităţilor în domeniul investiţiilor publice.

În procesul elaborării bugetului pe anul 2007 metoda CBTM va fi extinsă şi aplicată în 10 raioane.