Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Ministerul Finanţelor

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

I.  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară-  consultant principal – 1 funcţie temporar vacantă.

2. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară-  consultant superior – 1 funcţie temporar vacantă.

3. Secţia elaborarea bugetului şi prognoze multianuale a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară- consultant superior – 1 funcţie vacantă.

4. Secţia sinteza şi analiza bugetului a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară – consultant– 1 funcţie temporar vacantă.

5. Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar – consultant – 1 funcţie  vacantă.

6. Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcţie temporar vacantă.

7. Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor materiale ale statului  din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului  – consultant superior – 1 funcţie  temporar vacantă.

8.  Direcţia finanţare externă şi datorii din cadrul Direcţiei generală datorii publice - consultant – 1 funcţie temporar vacantă.

9. Direcţia recreditare din cadrul Direcţiei generală datorii publice – consultant – 1 funcţie  vacantă.

10. Direcţia politică fiscală şi vamală din cadrul Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală – consultant/consultant principal– 1 funcţie  temporar vacantă.

11. Secţia cheltuielilor capitale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale – consultant superior – 1 funcţie  temporar vacantă.

12. Secţia finanţele economiei naţionale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale– consultant – 1 funcţie temporar vacantă.

13.  Secţia finanţele în învăţămîntul preuniversitar din cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă– consultant – 2 funcţii temporar vacante.

14. Direcţia finanţele autorităţilor publice – consultant – 1 funcţie  temporar vacantă.

15. Secţia reglementarea şi monitorizarea funcţionării sistemului trezorerial din cadrul Direcţiei metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcţie  vacantă.

16. Secţia metodologia evidenţei contabile  în sistemul bugetar din cadrul Direcţiei metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcţie  temporar vacantă.

17. Secţia evidenţa încasărilor din cadrul Direcţiei operaţionale, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcţie  temporar vacantă.

18. Direcţia cooperare internaţională, Serviciu integrare europeană – consultant - 1 funcţie vacantă

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
- informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare  (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici);

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   21 aprilie 2017, ora 16:00

Telefon de contact: 022 26 27 78
e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7,  biroul nr. 221
Persoana de contact: Aparatu Natalia, şef Secţie gestiune personal

NOTĂ:  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Informaţii suplimentare

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Declaraţie pe proprie răspundere

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal