Prezentare generală

          În vizor - Ministerul Finanţelor al RM.

Prin esenţă sa Ministerul Finanţelor este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

Pornind de la obiectivele programului său de activitate, MF elaborează setul necesar de acte normative ce reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidenta contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată, referitor la resursele financiare, gaseşte soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat. De asemenea, ministerul elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat.

Pe de altă parte, această structură statală realizează executarea bugetului de stat, bugetelor unitaţilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Tot de funcţiile MF ţin contractarea şi garantarea împrumuturilor de stat pe piaţa financiară internă şi externă, în limitele competenţelor stabilite prin lege, gestionarea şi monitorizarea datoriilor interne şi externe ale Guvernului.

Concomitent, Ministerul Finanţelor participă direct la elaborarea politicii vamale a statului, a politicii şi evaluării ofertelor în domeniul investiţiilor realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din contul surselor externe. De asemenea, e responsabil şi de implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

În numele statului MF participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunilor fiscale.

Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor.

Conducerea  Ministerului Finanţelor este exercitată de ministrul Finanţelor al RM, care în procesul de dirijare a activitaţii acestui organ central de stat e sprijinit de viceminiştri. Acestea sunt numiţi în funcţie sau eliberaţi din funcţie de către Guvernul RM. Totodata, Guvernul aprobă structura şi efectivul-limită ale ministerului.

Personal, ministrul Finanţelor poartă raspundere pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului, reprezintă ministerul în relaţiile cu terţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau strainătate. Viceminiştrii exercită atribuţiile delegate de ministrul Finanţelor. Totodata, ministrul e responsabil personal pentru modul în care sunt utilizate mijloacele bugetare destinate asigurării activitaţii ministerului şi pentru asigurarea integritaţii mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale, aflate la dispoziţia ministerului în cauză.

Pentru o informaţie mai detaliată notăm aici că Ministerul Finanţelor are în subordinea sa Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspecţia Financiară, Serviciul Vamal, Agenţia Achiziţii Publice şi Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.