Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Informaţii generale

Necesitatea implementării sistemului de Control financiar public intern 

Conform Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat la 22 februarie anul 2005, Moldova şi-a asumat angajamentul de a implementa sistemul de control financiar public intern (CFPI) la nivel naţional în conformitate cu metodologiile şi standardele recunoscute la nivel internaţional, precum şi cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene (UE), ceea ce necesită o reformă amplă în domeniul controlului şi auditului intern în sectorul public.

Realizarea reformei este o condiţie imperativă pentru implementarea prevederilor punctului 42 „Administrarea raţională şi controlul finanţelor publice” al Planului de Acţiuni RM-UE, care stipulează necesitatea adoptării unui cadru legislativ pentru controlul financiar public intern şi cerinţe de reglementare pentru sistemul de CFPI, bazat pe responsabilitate managerială şi audit intern.

Responsabil de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul controlului financiar public intern a fost desemnat Ministerul Finanţelor.

Unul din mecanismele, care va permite reformarea actualului sistem de control financiar şi revizie într-un sistem de control financiar public intern modern, compatibil cu standardele internaţionale şi practicile UE, îl constituie Proiectul „Managementul finanţelor publice”,care se implementează cu suportul Băncii Mondiale şi al Guvernului Olandez şi se realizează de către Ministerul Finanţelor. Componenta II „Controlul şi auditul intern” a acestui proiect are drept scop elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, transformarea controlului financiar în funcţie de audit intern, precum şi extinderea sistemului de audit intern către ministerele de ramură şi unităţile selectate de nivel sub-naţional.

Crearea şi implementarea sistemului CFPI reprezintă o condiţie prevăzută în Programul de Suport Bugetar în domeniul asistenţei sociale, Memorandumul de înţelegere dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind asistenţa macro-financiară, Raportul misiunii Comisiei Europene din 7-8 februarie 2008, Planurile guvernamentale, inclusiv Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia Naţională de Dezvoltare.

Modelul CFPI a fost elaborat de către Comisia Europeană pentru propriile necesităţi, după care a devenit parte a acquis-ului comunitar, care urmează a fi transpus în cadrul legal al tuturor noilor state-membre ale UE.  

Componentele sistemului CFPI

Strategia de comunicare în domeniul CFPI

Link-uri utile